Kan jeg få aktindsigt i skattevæsenets interne notater i min sag?

Jeg har hørt, at der findes en paragraf, der sikrer mig retten til at få udleveret alle interne notater fra Told & Skat, der vedrører mig og det interessentskab jeg er medejer af. Men hvilken paragraf er det?

Jeg har også hørt, at der findes en paragraf, der foreskriver at Told & Skat ikke kan tilføje ny information / ændre interne notater efter de er blevet udleveret til mig. Hvilken paragraf er det?

SVAR:

Der findes i forvaltningslovens kapitel 4 (§§ 9 - 18) regler om aktindsigt. Du har som part i en sag, hvor der vil blive truffet afgørelse, ret til aktindsigt. Forvaltningsloven kan du altså påberåbe dig over for den myndighed, der skal træffe afgørelse i din sag. Retten til aktindsigt omfatter som udgangspunkt alt, men der er undtagelser.  Disse kan du læse i §§ 12-15 samt § 18.

 Udover forvaltningsloven findes der også bestemmelser om aktindsigt i offentlighedsloven. Efter offentlighedsloven behøver du ikke være part. Retten til aktindsigt er dog mere begrænset efter offentlighedsloven end efter forvaltningsloven, og dette skyldes, at du i disse tilfælde ikke vil være part. Over for Told- og Skattestyrelsen vil du derfor med stor sandsynlighed kun kunne opnå aktindsigt efter offentlighedsloven, medmindre det er Told- og Skattestyrelsen, som skal træffe afgørelse i din sag.

Endelig rejser du spørgsmålet om nye oplysninger i sagen. Der er intet i vejen for at sagen tilføres nye oplysninger eller nye opfattelser. Told- og Skattestyrelsen kan derfor godt ændre i notater m.v. efter de er meddelt dig. Der er dog - i de tilfælde hvor du er part - efter forvaltningsloven pligt til at forelægge dig de nye oplysninger som forvaltningen kommer i besiddelse af forinden afgørelse træffes, såfremt oplysningerne har betydning for afgørelsen. Du har herefter mulighed for at kommentere de nye oplysninger.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen