Kan jeg kræve lejeværdi og ejendomsværdiskat nedsat med tilbagevirkende kraft?

Jeg har af Vurderingsrådet fået nedsat vurderingen af min ejerlejlighed her i København med ca. 8%. Nedsættelsen er sket med tilbagevirkende kraft 3 år tilbage.

Da jeg gik til skattevæsnet for at få ændret min ansættelse vedr. lejeværdi  af egen bolig og ejendomsværdiskat, der jo er baseret på den offentlige vurdering, fik jeg et afslag med følgende begrundelse:

"Afgørelsen begrundes med, at grundlaget for lejeværdiberegningen for en ejendom, som kun indeholder en selvstændig lejlighed, er den ejendomsværdi,  der er ansat for ejendommen pr. 1. januar i indkomståret, jf. ligningsvejledningen 1999 afsnit A.D.3.2.2 og A.D.3.2.3.

Nedsættelsen af ejendomsværdien har derfor først virkning fra og med indkomståret 2000."

Kan det have sin rigtighed?

Svar:

Jeg er ikke enig i skatteforvaltningens standpunkt.

Når ejendomsværdien er nedsat 3 år tilbage i tiden, må det være ensbetydende med, at lejeværdien oprindeligt var for højt ansat, og der har derfor også været beregnet lejeværdi af et for højt beløb. Med andre ord har du betalt for meget  i lejeværdi af egen bolig.

Herudover fremgår det af Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-8 af 26. april 1996, punkt 3.6, at en ændring har skattemæssig tilbagevirkende kraft. Det samme anføres i Ligningsvejledningen 1999, p. 400.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen