Er enhver form for økonomisk hjælp fra kommunen afhængig af ægtefællens indkomst?

Jeg har tidligere fået nogle gode svar på arveretslige spørgsmål.
 
Derfor denne henvendelse omkring social sikring ( =bistandslov).
 
En samlever/ægtefælle bliver afskediget fra sit arbejde grundet sygdom. Hun har IKKE sikret sig i form af kontingent til arbejdsløshedsunderstøttelse.

Hun har herefter følgende mulighed for indtjening:

1)     Bistands/ kontant hjælp 
2)     Førtidspension 
3)     Overgangsydelse/revalidering
 
Er alle disse muligheder afhængig af samleverens/ægtefællens indtægtsforhold ??

 Er der en øvre grænse for, hvor meget ægtefællen/ samleveren må tjene? ,
 
Og i så fald, hvor høj er denne?
 
Har friværdi i fast ejendom nogen indflydelse på beregningen af den ydelse, der kan modtages?
 
Svar:

Der er flere muligheder.
 
Såfremt pågældende er sygemeldt har pågældende ret til sygedagpenge fra kommunen.
 
Denne er uafhængig af såvel egen som samlevers/ægtefælles indtægts- og formueforhold.

Pågældende har ikke ret til overgangsydelse, idet denne dels ikke eksisterer mere og dels var afhængig af, at man var berettiget til arbejdsløshedsdagpenge.
 
Det samme gælder efterløn.

Kontanthjælpen beregnes til en enlig, såfremt pågældende ikke er gift.
 
Samliv har ikke indflydelse herpå.
 
Såfremt pågældende er gift medregnes ægtefællens indtægt.
 
Overstiger denne 2 gange kontanthjælpsniveauet, som pt. er for forsørgere 9.865,- og for ikke forsørgere 7.410,- pr. måned, udbetales der ikke kontanthjælp.
 
Friværdi i fast ejendom beror på en konkret vurdering.

Revalidering ydes uafhængigt af samlevers/ægtefælles indtægts- og formueforhold

Ægtefællens/samleverens indtægtsforhold har en indflydelse på førtidspensionens størrelse.
Beregning heraf kan hurtigt foretages hos kommunen.

Det tilføjes, at det forhold, at man er sygemeldt, ikke i sig selv medfører revalidering eller førtidspension.
 
Ved revalidering skal der være begrænsninger i arbejdsevnen.
 
Og ved førtidspension skal erhvervsevnen være nedsat med mindst 50%.
 
Desuden skal samtlige foranstaltninger, der kan forbedre erhvervsevnen være afprøvet, før der kan tilkendes en førtidspension.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde