Må hospitalet oplyse om min søns tilstand?

Da min søn på 15 år, er blevet indlagt på ungdomspsykiatrisk hospital, vil jeg gerne vide om hans far har ret til at forlange oplysninger fra sygehuset, eller om jeg kan forlange, at det skal gå gennem mig?
 
Jeg har alene forældremyndigheden, og min søn helst ikke vil have, faderen får oplysninger om hans tilstand af sygehuset.
 
Svar:

Faderen har som udgangspunkt mulighed for at få oplysninger fra sygehuset, og det fremgår af forældremyndighedslovens § 19:

"Den af forældrene, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner samt social- og sundhedsvæsenet.
 
Myndigheden eller institutionen kan nægte at give oplysninger, hvis det er til skade for barnet.
 
Der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaverens forhold.

Stk. 2. Statsamtet kan i særlige tilfælde efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden eller en af de i stk. 1 nævnte institutioner fratage den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få orientering efter stk. 1.
En afgørelse efter 1. pkt. har virkning fra det tidspunkt, hvor institutionen modtager meddelelse om afgørelsen".


Da sygehuset kan nægte at give faderen oplysninger, hvis "det er til skade for barnet", kan du prøve at tage en snak med den ansvarlige på afdelingen, hvor din søn ligger.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund