Findes der en lov mod kvaksalveri?

Jeg har hørt om noget, der kaldes "kvaksalveri-loven", og da jeg er healer,  kunne det være yderst relevant læsning for mig...
 
Kan du hjælpe mig videre ?
 
Svar:
 
Reglerne om kvaksalveri står i lægeloven, og de bestemmer følgende:
 
"Kap 6. Kvaksalveri
 
§ 23. Den, der uden at have autorisation som læge, betegner sig som læge eller på anden måde, der er egnet til at vække forestilling om, at han har  sådan autorisation, straffes med bøde.
 
§ 24.  Tager en person, der ikke har autorisation som læge, syge i kur, og udsætter han derved nogens helbred for påviselig fare, straffes han med  bøde eller hæfte.
Under skærpende omstændigheder, såsom hvis pågældende har  forårsaget væsentlig skade på legeme eller helbred, eller hvis han  tidligere er dømt for overtrædelse af denne paragraf eller §§ 25 eller 26,  kan straffen stige til fængsel i indtil 1 år.
Det samme gælder, hvis  patienten er umyndig som følge af mindreårighed eller på grund af  sindssygdom eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt  svækket tilstand er ude af stand til at varetage sine anliggender.
 
§ 25.  Den, der uden at have autorisation som læge, behandler en person for veneriske sygdomme i smittefarligt stadium, tuberkulose eller anden smitsom sygdom, straffes med hæfte eller med fængsel i indtil 1 år, under formildende omstændigheder med bøde.
At pågældende som følge af sin manglende lægekyndighed ikke har været i stand til at erkende sygdommens natur, fritager ham ikke for straf.
 
Stk 2. Med samme straf anses den, der uden at have autorisation som læge eller anden i lovgivningen hjemlet særlig adkomst, foretager operative indgreb, iværksætter fuldstændig eller lokal bedøvelse eller yder  fødselshjælp, eller som anvender lægemidler, der kun må udleveres fra  apotekerne mod recept, eller anvender røntgen- eller radiumbehandling eller  behandlingsmetoder med elektriske apparater, mod hvis anvendelse af  uautoriserede personer sundhedsministeren har nedlagt forbud på grund af  behandlingens farlighed.
 
§ 26.  Straf af bøde eller hæfte i indtil 3 måneder finder anvendelse, hvis  en person, der ikke har dansk indfødsret eller indfødsret i et af de lande, der er medlemmer af De Europæiske Fællesskaber, og ikke har opholdt sig her  i landet i 10 år, uden at have autorisation som læge eller uden  sundhedsministerens, når særlige grunde måtte tale derfor, meddelte  tilladelse tager syge i kur, såvel som hvis en person, der ikke har  autorisation som læge, under omrejsen tager syge i kur.
 
§ 27.  Dersom en person, der tidligere er idømt frihedsstraf for overtrædelse af §§ 24, 25 eller 26 eller forordning af 5. september 1794 angående straf for kvaksalvere, jf. lov af 3. marts 1854, på ny idømmes sådan straf for overtrædelse af en af de fornævnte paragraffer, kan der ved dommen gives ham pålæg om helt at afholde sig fra at tage syge i kur. 
Overtrædelse af sådant pålæg straffes med bøde eller hæfte i indtil 3  måneder".
 
 Med venlig hilsen
 
Erik Frodelund