Vi kan ikke opfylde forsørgerkravet ved familiesammenføring

Mine svigerforældre har fået permanent opholdstilladelse. De er fra hhv. 1912 og 1931.

Der er tre sønner bosiddende i Århus. De har tidligere skrevet under på, at forsørge deres forældre. Det har de nu overholdt i 5 år. De har aldrig modtaget økonomisk hjælp til forældrene.

Den ene af sønnerne har arbejde, men har gæld.

En anden søn har store økonomiske problemer, da han er gået fra dagpenge til  bistand.

Der er så kun en søn tilbage. Han har fast arbejde, men har stiftet familie og har nu to børn. Samtidig har han gæld til det offentlige.

Hvad skal sønnerne stille op?

Er det muligt at forældrene kan få en evt. beskyttet bolig?
Er der mulighed for at få økonomisk hjælp? Har de f.eks. ret til pension?

Forældrene har ingen indtægt overhovedet. Hvordan skal de forholde sig og hvem kan de evt. spørge?
 

Svar:


Allerførst er det afgørende at få at vide, om der kan ske hjemsendelse af svigerforældrene, når garanten (eller garanterne) ikke længere kan forsørge svigerforældrene.

Efter udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 4 kan en tidsubegrænset opholdstilladelse inddrages, når den er betinget af, at en herboende person godtgør at være i stand til at forsørge ansøgeren, og den herboende person ikke længere kan godtgøre dette.

Ved afgørelsen heraf lægges der vægt på tilhørsforholdet til Danmark, varigheden af opholdet her, alder, helbredstilstand og andre personlige forhold, tilknytning til herboende osv.

Afgørelsen herom træffes af udlændingestyrelsen, evt. efter høring af kommunen.

Der er udtrykkelig tale om en "kan"-bestemmelse og ikke en "skal"-bestemmelse. Det vil sige, at udlændingestyrelsen også kan lade være.

Når herboende ikke længere kan forsørge svigerforældrene, kan herboende risikere, såfremt svigerforældrene ikke bliver hjemsendt og får behov for hjælp efter aktivloven (kontanthjælp), at der kræves betaling for den eventuelle kontanthjælp svigerforældrene måtte få.

Inddrivelsen af denne betaling hos herboende, sker efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter. 

Retten til pension er betinget af fast bopæl i Danmark i mindst 10 år mellem det fyldte 15. år og det fyldte 65. år, heraf mindst 5 år inden det tidspunkt hvorfra pensionen ydes.

Hvis ansøgning indgives efter det fyldt 65. år, skal bopælskravene være opfyldt ved det fyldte 65. år. 

Der kan søges råd og vejledning hos kommunen om reglerne. Desuden kan det anbefales at søge råd hos diverse organisationer der beskæftiger sig hermed.

Det kan være retshjælpsordninger eller frivillige organisationer der har folk fra det enkelte lands eller kulturs område som målgruppe.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde