Kan vi blive plejefamilie?

Vi er feriefamilie for en pige på 14 år. Hun er frivillig fjernet og skal startet på efterskole i august. 

Mit spørgsmål er, om vi har mulighed for at blive plejefamilie for pigen? 

Hun ønsker dette selv, da hun ikke kan overskue det hele i øjeblikket. 

Hvis der ikke er muligheder for, at vi bliver plejefamilie, hvad kan vi så gøre for at hjælpe pigen?

På forhånd tak

Svar:

Der er ikke meget at finde i lovgivningen herom.

Efter lov om social service § 49, stk. 1 skal plejefamilier være godkendt som generelt egnede af den stedlige kommune.

Dette udbygges i Socialministeriets vejledning om særlig støtte til børn og unge. Af denne vejlednings pkt. 130-131 fremgår det bl.a., at kommunens godkendelse gives på baggrund af en undersøgelse af plejefamiliens samlede  forhold, herunder den familiemæssige, uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige forhold. F. eks. omfanget af udearbejde, evt. faglig relevant baggrund eller særlig erfaring fra beslægtede opgaver. Antal og alder af eventuelle egne børn bør også indgå i vurderingen. Endvidere ses der på boligforhold, omgivelser, familiens kontakter udadtil, fritidsmuligheder etc. 

Forinden en godkendelse indhentes med samtykke oplysninger om indtægtsforhold samt straffeattest fra Kriminalregistret. Da der er tale om en straffeattest til offentlig brug, går den ikke 5 år, men 10 år tilbage. 

Endvidere bør ansøgerne (plejefamilien) stå inde for, at de helbredsmæssigt er i stand til at påtage sig opgaven.

Dette er nogle af de forhold kommunen vil se på forinden en godkendelse. Generelt er det på landsplan vanskeligt at finde egnede plejefamilier, eller rettere, udbuddet er mindre end efterspørgslen. 

Det er ikke oplyst under hvilken form efterskolen er. Kommer pigen hjem hver dag eller kun i weekender? Hvis kun i weekender, vil kravene til plejefamilien være mindre, end hvis pigen kommer hjem hver dag.

Ansøgning om at blive plejefamilie rettes til kommunen. Såfremt der ikke sker godkendelse som plejefamilie kan man søge om at blive aflastningsfamilie, hvis der er et behov herfor. 

Man skal huske, at da pigen er over 12 år, skal kommunen have en samtale med hende om den/de påtænkte foranstaltninger, inden de iværksættes. Når hun bliver 15 år, er hun selvstændig part i sagen.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde