Kan jeg få revalidering, når jeg lider af bækkenløsning?

Jeg har bækkenløsning på 3. år. Jeg er uddannet sygeplejerske og kan ikke arbejde som dette.

Jeg har søgt kommunen om revalidering men fået afslag. Kommunen fastholder, at jeg stadig kan arbejde som sygeplejerske.

Kommunen har bedt om specifik helbredsattest og speciallægeerklæring, som begge anfører, at jeg ikke kan arbejde som sygeplejerske. Dette negligerer kommunen og har afbrudt udbetaling af sygedagpenge. 

Jeg kan ikke få penge fra a-kassen da jeg ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. Er der afgørelser i lignende sager ?


Svar:

Revalidering tildeles personer med begrænsninger i arbejdsevnen. 

Der foretages herved en konkret individuel vurdering af personens helbredsmæssige og sociale forhold. Når en person i forvejen har en uddannelse, der skønnes fortsat at kunne anvendes, vil man ikke bevilge en revalidering, idet man ikke vil overkompensere. Der ses her også på, om der inden for faget findes jobs der tilgodeser personens handicap, hvilket der formentlig findes indenfor sygeplejerskefaget. 

Man kunne også spørge, hvilken uddannelse vil være mere forenelig med bækkenløsning? 

I det her konkrete tilfælde, vil bækkenløsning alene ikke kunne udløse revalidering. Såfremt der oveni i lidelsen også f.eks. er tale om en fastlåst social situation, vil sandsynligheden for at kunne blive revalideret være større.

Den Sociale Ankestyrelse har i 1998 truffet en afgørelse om netop revalidering og bækkenløsning. Den er offentliggjort som SM O-65-98 og kan findes på Socialministeriets hjemmeside www.sm.dk

Ankestyrelsen fandt ved denne afgørelse, at pågældende ikke var berettiget til revalidering, idet generne fra lidelsen ikke var hindrende for at tage en uddannelse på normale vilkår, og at pågældende ikke var i en fastlåst social situation.

Med hensyn til kommunens afslag, kan det påklages til det sociale nævn. Sandsynligheden for at nævnet ændrer kommunens afgørelse er lille, idet nævnet jo også vil inddrage ovennævnte SM.

Med hensyn til rådighed i forhold til A-kassen, foreslås det at rette henvendelse til denne med henblik på rådgivning og vejledning om evt. at stå begrænset til rådighed, og om mulighed for uddannelse samtidig med udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge.


Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde