Er idrætspræmier skattepligtige?

Jeg er med til at arrangere diverse konkurrencer  med større præmier som f.eks snowboards, tøj, støvler, bindinger m.m.

Er der nogen grænse for hvor dyre disse gaver må blive, før vinderen risikerer at blive udråbt som professionel?

Er der en forskel, dersom det er pengepræmier?

SVAR:

Både kontante præmier og præmier i form af naturalier er skattepligtige. Ifølge ligningsvejledningen fra Told- og Skattestyrelsen kan der bortses fra bagatelagtige præmier, og der anføres som eksempel præmier til en værdi på kr. 10 - 30. Præmien skal således ikke have særlig stor værdi, før skattepligten indtræder.

Dit spørgsmål om amatør contra professionel falder ned mellem 2 stole. Jeg kender ikke snow-boardernes eller andre idrætsgrenes definition af professionel, så den må jeg henvise dig til selv at undersøge. Skattemyndighedernes definition af professionalisme er den samme som erhvervsdrivende, idet der sondres mellem hobby og erhverv. Dette betyder, at en sportsudøver er erhvervsdrivende, såfremt han udøver sporten regelmæssigt med det formål at opnå et økonomisk overskud. For amatøren (hobby) er dyrkelsen af sporten (den ideelle interesse) det vigtigste.

Om der er tale om hobby eller erhverv har betydning for fradragsretten. Kun såfremt der er tale om erhverv kan man fradrage et underskud og modregne dette i anden indkomst eller fremføre det til modregning i de næste 5 års overskud. Er der tale om hobby er man skattepligtig af årets nettooverskud, men man har ikke fradrag for et nettounderskud.

Vender vi tilbage til dit oprindelige spørgsmål, så vil naturalier i form af et snowboard være skattepligtigt, men uanset om det er hobby eller erhverv kan udgifterne fratrækkes. For hobby dog kun i et omfang op til værdien af snowboardet.

I øvrigt kan jeg oplyse, at Dansk Idræts-Forbund, Dansk Firmaidræftsforbund og DGI har udgivet et hæfte om de skattemæssige forhold for idrætsforeninger m.v. Hæftet hedder SKAT og Told- og Skattestyrelsen har medvirket ved udarbejdelsen. Hæftet kan sandsynligvis rekvireres hos DIF.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen