Er kursgevinsten på medarbejderaktier skattefri?

Når medarbejderaktier, der har været bundet i 5 år, bliver frigjort, er kursgevinsten ved salg så skattefri eller er der beløbsgrænser?

SVAR:

Medarbejderaktier beskattes ligesom andre aktier. Forskellen er, at man ikke beskattes på tildelingstidspunktet, og at aktierne skal båndlægges i en periode.

Da aktierne har været ejet i mere end 3 år, er det afgørende om de er børsnoterede eller ej.

Avancer på ikke-børsnoterede aktier er altid skattepligtige - uanset ejertiden.

Avancer på børsnoterede aktier er skattepligtige, såfremt beholdningen af børsnoterede aktier på noget tidspunkt har oversteget kr. 121.400 kr. (2001-beløb - beløbene for 1998,1999 og 2000 var lidt lavere). Ved opgørelsen af beholdningen medregnes alle børsnoterede aktier, dvs. såvel medarbejderaktier som andre aktier. Er beholdningen under den nævnte grænse og har været det i de sidste 3 år, er avancen skattefri.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen


Ligningslovens § 12 A. I tilfælde, hvor en bolig, som ville være omfattet af den procentvise lejeværdiberegning i ligningslovens §§ 15 B-15 I, såfremt ejeren selv benyttede boligen, stilles til rådighed for ejerens eller denne ægtefælles forældre, stedforældre eller bedsteforældre, medregnes et beløb i den skattepligtige indkomst, der svarer til den lejeværdi, som ville blive beregnet, såfremt ejeren selv beboede boligen. Den del af en eventuel betaling, der overstiger det efter 1. pkt. beregnede beløb, medregnes dog altid i den skattepligtige indkomst. Det er en betingelse, at boligen, der stilles til rådighed, findes i tilknytning til en bolig, som den skattepligtige eller dennes ægtefælle bebor. Det er endvidere en betingelse, at een af forældrene, stedforældrene eller bedsteforældrene er førtidspensionist, efterlønsmodtager eller fyldt 67 år inden udgangen af indkomståret.
Stk. 2. Den skattepligtiges samlever gennem de sidste to år, inden friboligen stilles til rådighed, sidestilles med en ægtefælle.