Kan vi få befordringsfradrag, hvis vi flytter ud i vort sommerhus?

Vi har købt et sommerhus, som ligger 26 km fra hvor vi arbejder og har bopæl.

Da vi bor i en lejlighed, påtænker vi at flytte i sommerhuset hver sommer og   køre til arbejde derfra.

Da det jo er omkostningsfyldt at køre frem og tilbage mellem sommerhus og arbejde er mit spørgsmål, om man kan opnå kørselsfradrag i sommerperioden eller om man kan skifte adresse midlertidigt i sommerperioden og derved opnå fradraget?

SVAR:

Efter skattelovgivningen har man alene fradrag for transporten mellem den sædvanlige bopæl og arbejdspladsen. Efter skattemyndighedernes praksis anses et sommerhus ikke for sædvanlig bopæl. Der kan derfor ikke foretages fradrag i videre omfang end mellem jeres lejlighed og arbejdspladsen.

Det kan dog ikke udelukkes, at I kan få medhold i, at sommerhuset er jeres sædvanlige bopæl i sommerhalvåret, og en folkeregisterflytning vil i den forbindelse just ikke skade jeres sag, men folkeregistreringen er næppe det afgørende for befordringsfradraget.

Du kan læse mere om befordringsfradrag på emne nr. 943-3

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen


Ligningslovens § 12 A. I tilfælde, hvor en bolig, som ville være omfattet af den procentvise lejeværdiberegning i ligningslovens §§ 15 B-15 I, såfremt ejeren selv benyttede boligen, stilles til rådighed for ejerens eller denne ægtefælles forældre, stedforældre eller bedsteforældre, medregnes et beløb i den skattepligtige indkomst, der svarer til den lejeværdi, som ville blive beregnet, såfremt ejeren selv beboede boligen. Den del af en eventuel betaling, der overstiger det efter 1. pkt. beregnede beløb, medregnes dog altid i den skattepligtige indkomst. Det er en betingelse, at boligen, der stilles til rådighed, findes i tilknytning til en bolig, som den skattepligtige eller dennes ægtefælle bebor. Det er endvidere en betingelse, at een af forældrene, stedforældrene eller bedsteforældrene er førtidspensionist, efterlønsmodtager eller fyldt 67 år inden udgangen af indkomståret.
Stk. 2. Den skattepligtiges samlever gennem de sidste to år, inden friboligen stilles til rådighed, sidestilles med en ægtefælle.