Kan jeg lade min mor bo gratis i mit hus?

Jeg har et par spørgsmål angående udlejning af en del af mit hus til min mor.

Hvad er de skattemæssige konsekvenser?

Kan man lade hende bo gratis?

Gør det nogen forskel om det er ens mor eller en vildt fremmed?

SVAR:

Såfremt du udlejer en del af dit hus til din mor, kan beskatning af dig ske på 2 forskellige måder.

1. Såfremt din mor er pensionist, førtidspensionist, efterlønsmodtager eller fyldt 67 år, kan du bruge reglen i ligningslovens § 12 A. Dette medfører, at du skal beskattes af den forholdmæssige lejeværdi af fast ejendom beregnet efter procentreglerne.. Såfremt din mor betaler mere i leje end det nævnte beløb, skal dette også beskattes. § 12 A kan alene anvendes i realtion til ejerens eller ægtefællens forældre, stedforældre eller bedsteforældre.

2. Såfremt din mor ikke er omfattet af ligningslovens § 12 A, skal du beskattes på sædvanlig vis. Lejeindtægten er skattepligtig og du kan fradrage udgifterne. Du kan dog også vælge at bruge reglerne ligningslovens § 15 P. Efter § 15 P får udlejeren et fradrag svarende til 2/3 af lejeværdien af egen bolig. Der kan ikke foretages yderligere fradrag. Skattepligtig er således alene den lejeindtægt, der overstiger fradraget. Du skal fra start vælge mellem at bruge § 15 P eller de almindelige regler, da du ikke senere kan skifte. Du kan læse mere om skattereglerne for udlejning af værelser på emne nr. 932

Såfremt din mor betaler markedslejen, har det ingen skattemæssige konsekvenser for hende. Betaler hun mindre, opnår hun en gave fra dig, men denne gave vil normalt være afgiftsfri, da der er tale om underhold i giverens hjem, jf. boafgiftslovens § 24, stk. 4. Dertil kommer, at der kun skal betales gaveafgift af gaver til forældre, hvis gaven overstiger 43.700 kr. (1999).

Såfremt der er tale om udleje til en fremmed eller udleje af en fremmed, finder reglerne nævnt under 2. anvendelse.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen


Ligningslovens § 12 A. I tilfælde, hvor en bolig, som ville være omfattet af den procentvise lejeværdiberegning i ligningslovens §§ 15 B-15 I, såfremt ejeren selv benyttede boligen, stilles til rådighed for ejerens eller denne ægtefælles forældre, stedforældre eller bedsteforældre, medregnes et beløb i den skattepligtige indkomst, der svarer til den lejeværdi, som ville blive beregnet, såfremt ejeren selv beboede boligen. Den del af en eventuel betaling, der overstiger det efter 1. pkt. beregnede beløb, medregnes dog altid i den skattepligtige indkomst. Det er en betingelse, at boligen, der stilles til rådighed, findes i tilknytning til en bolig, som den skattepligtige eller dennes ægtefælle bebor. Det er endvidere en betingelse, at een af forældrene, stedforældrene eller bedsteforældrene er førtidspensionist, efterlønsmodtager eller fyldt 67 år inden udgangen af indkomståret.
Stk. 2. Den skattepligtiges samlever gennem de sidste to år, inden friboligen stilles til rådighed, sidestilles med en ægtefælle.