Hvor kan jeg klage over invaliditet som følge af blodfortyndende medicin?

Efter behandling med blodfortyndende medicin er mit synsfelt  blevet invalideret på grund af hjerneblødning.

Hvordan forholder jeg mig?

SVAR:

Du kan klage til Patientforsikringen i henhold til "Lægemiddelskadeloven".

Såfremt bivirkningen ved brugen af det blodfortyndende medicin (hjerneblødningen med invalideret synsfelt til følge) går ud over hvad du med rimelighed bør acceptere, er skaden omfattet af loven, og du ville kunne kræve erstatning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og erhvervsevnetab, hvis det samlede erstatningskrav udgør mere end 3000,- kr.

Du kan rekvirere et anmeldelsesskema hos Patientforsikringen, Nytorv 5, 1450 København K, Tlf. 33 12 43 43

Med venlig hilsen

Dorthe Jespersen

Ret & Råd, Randers

jug-logo.jpg (14017 bytes)