Hvordan beskattes man af medarbejderaktier?

Jeg har et par spørgsmål om aktiebeskatning :

1) Aktieoptioner

Hvorledes bliver man beskattet af aktieoptioner man har fået af et firma som man arbejder i ??

Jeg har ladet mig fortælle at man bliver beskattet den dag man eksekverer dem og man bliver beskattet med 40% af kursgevinsten. Kursgevinsten vil være den pris man sælger til minus den værdi som optionen blev givet til.

2) Aktier købt i Firma

Hvorledes bliver man beskattet af aktier man har købt i et firma som man har arbejdet i ?

Igen 40% af kursgevinsten den dag man sælger eller ??

SVAR:

Udgangspunktet er de almindelige aktieskatteregler, som det vil føre for vidt at komme ind på her, udover at konstatere at udgangspunktet er, at ikke-børsnoterede aktier ejet i mere end tre år, der sælges med gevinst, beskattes med 25 % af de første 36.000 kr., som en person i alt modtager fra selskaber (som udbytte, aktieavance osv men ikke som løn, tantieme etc, der er betinget af en arbejdsydelse i selskabet), og 40 % af resten. Grænsen på 36.000 reguleres år for år og er 1999-tallet.

Der gælder imidlertid særlige muligheder for tilladelse til andet for så vidt angår medarbejderaktier, som lovgivningen gerne vil begunstige.

 GRATIS NYTEGNINGSOPTIONER

Skatteministeren kan således efter ligningslovens § 7 A godkende, at en gratis ret fra selskabet til en ansat, om at tegne aktier i selskabet, er skattefri. Når den ansatte udnytter optionen og tegner aktierne, er det den faktiske anskaffelsespris, der danner grundlag for beregningen af avancen, når han endnu længere ud i fremtiden sælger. Avancen er salgspris minus anskaffelsespris. Det er en betingelse for meddelelse af denne tilladelse, at der ikke kan ske overdragelse, pantsætning eller anden råden over aktierne før 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen har fundet sted.

Det er endvidere en betingelse, at erhvervelsen ikke er for stor i forhold til lønnen. 10 % accepteres generelt.

 GRATIS AKTIER

Skatteministeren kan også tillade, at gratis aktier (værdien af udbytteandele eller lignende, som et selskab udlodder til de ansatte i form af aktier), ikke skal medregnes i de ansattes skattepligtige indkomst. Man kan max. få for 6.000 kr. årligt. Det er en betingelse for meddelelse af denne tilladelse, at der ikke kan ske overdragelse, pantsætning eller anden råden over aktierne før 7 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen har fundet sted.

Det er endvidere en betingelse, at de udloddede aktier har mindst samme stemmeværdi som de aktier i selskabet, der har størst stemmeværdi.

Skatteministeren kan i visse fondsforbundne tilfælde fravige den sidstnævnte betingelse.

For disse aktier, der er erhvervet vederlagsfrit, anses handelsværdien på anskaffelsestidspunktet for anskaffelsessum ved beregningen af senere avance/tab.

 BEGGE

Medarbejderaktieordningen skal være lige tilgængelig for alle ansatte, dog tillades visse objektive sondringer, f.eks. gående på hvor længe man har været ansat.

På den ansøgning til selskabets told- og skatteregion, som man skal indsende for at opnå tilladelse, skal selskabets revisor attestere rigtigheden af de afgivne oplysninger.

 Med venlig hilsen

Keller Advokatfirma

Flemming Keller Hendriksen
Advokat, Non-practising Solicitor of the Supreme Court of England and Wales