Kan vi opsige et vort tidsbegrænsede lejemål?

Vi har lejet en villa på en kontrakt, der er tidsbegrænset til 3 år med henvisning til lejelovens § 80. Er lejemålet så uopsigeligt for begge parter i hele perioden ?

Vi ønsker nu at opsige lejemålet til udflytning efter 2 år. Kan en lejekontrakt tidsbegrænses i mere end 2 år ?

Efter eget udsagn petænker udlejeren selv at flytte ind, når lejemålet udløber. Villaen har dog været konstant udlejet til forskellige lejere på tidsbestemte kontrakter de sidste ca. 10 år. Vi mener derfor ikke, at lejemålet fortsat kan være omfattet af reglerne for tidsbestemt udlejning, uanset udlejerens eventuelle flytteplaner. Er det korrekt ?

Svar:

Hvis det ikke i aftalen er fastslået, at I - som lejere - kan opsige lejemålet med et andet varsel, sædvanligvis tre måneders varsel, så er begge parter bundet af den tidsbegrænsede aftale.

Men uanset tidsbegrænsningen kan I meddele, at I fraflytter efter to år. I så fald skal udlejeren bestræbe sig på at genudleje hurtigst muligt - i dette tilfælde i form af et tidsbegrænset lejemål på et år - og hvad udlejeren indvinder herved (eller burde have indvundet herved), skal fragå i kravet mod jer. Det fremgår helt klart af lejelovens § 86 stk. 3.

I kan eventuelt forsøge at få tidsbegrænsningen tilsidesat under henvisning til, at villaen har været udlejet på forskellige tidsbegrænsede lejemål de seneste ti år. Nemlig hvis I henviser til, at "tidsbegrænsningen ikke kan anses for tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold", jf. lejelovens § 80 stk. 3.

Lykkes det at få tidsbegrænsningen tilsidesat, så bor I på lejelovens almindelige vilkår. Og i så fald har I ret til at opsige lejeaftalen med tre måneders varsel, jf.lejelovens § 86 stk. 1

I stedet for at køre det tunge juridiske skyts i stilling, kan I eventuelt gøre følgende:

1) Meddel udlejeren, at I mener tidsbegrænsningen kan tilsidesættes efter lejelovens § 80 stk. 3, og at I derfor har ret til at opsige aftalen med tre måneders varsel.

2) Spørg om han vil acceptere, at I opsiger og fraflytter lejemålet på denne måde, eller om han vil have huslejenævnets - eller evt. boligretten - til at se på sagen. Hvis der er huslejeregulering - og dermed huslejenævn i jeres kommune - kan I gratis indbringe sagen for huslejenævnet, og hvis der ikke er det, bliver I nødt til at benytte boligretten.

Skulle I ende med at indbringe sagen for huslejenævnet, kan I eventuelt benytte en af de klageblanketter, vi har udformet, og som findes i "boligklagepakken" under linjens formularservice.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund