Skal min søn betale 300 kr. i genudlejningsgebyr?

Min søn har opsagt sit lejemål pr. 09.05.06. I en skriftlig bekræftigelse, fra boligselskabet, af lejemålet opsigelse anfører man følgende:

"Såfremt boligen genudlejes inden lejemålets ophør, er du forpligtiget til at betale et genudlejningsgebyr på kr. 300,-"

Er der juridisk dækning for, at boligselskabet kan opkræve et sådant gebyr?

Svar

Udlejeren kan ikke kræve et fast genudlejningsgebyr, men udelukkende kræve betaling, hvis den pågældende genudlejning har medført ekstra udgifter i forhold til en genudlejning efter opsigelsesvarslets udløb - og det vil sædvanligvis ikke være tilfældet.
Du kan henvise til følgende højesteretsdom:
U 2003 2066 HD: I en lejekontrakt om en beboelseslejlighed i Randers var det aftalt, at L skulle betale et genudlejningsgebyr på 650 kr., hvis han ved sin opsigelse måtte ønske at blive frigjort tidligere end ved udløbet af opsigelsesvarslet på 3 måneder, og at L skulle betale et gebyr for flyttesyn på 650 kr. L opsagde i september 1999 lejemålet til fraflytning straks, og genudlejning skete pr. 15.10.1999. Højesteret udtalte, at ved opgørelsen efter LL § 86, stk. 3, af det, U indvinder ved genudlejning, kan ekstra omkostninger fradrages, hvis det dokumenteres, at de i det konkrete tilfælde er påført U, men bestemmelsen indeholder ikke hjemmel til at fradrage et standardbeløb, og den er efter sit indhold og formål til hinder for en aftale om et fast gebyr, når U ikke har påtaget sig forpligtelser, der går videre end dem, der følger af § 86, stk. 3. Da U ikke havde påtaget sig videregående forpligtelser og ikke havde haft ekstra omkostninger, havde han ikke ret til gebyret. Vilkåret om besigtigelse måtte anses at have til formål at opfylde U's reklamationspligt efter LL § 98, stk. 2, 1. pkt. Gebyret for flyttesyn var dermed ikke vederlag for en ydelse til L og måtte derfor anses for ulovlig dusør, jf. LL § 6, stk. 1

Med venlig hilsen

Erik Frodelund