Bør jeg søge landbrugspligten nedlagt, inden jeg sælger min landbrugsejendom?

Jeg er ved at sælge en nedlagt landbrugsejendom, hvor det i dag stadigvæk er landbrugspligt. 

Hvilken betydning har det for eventuelle købere at der er landbrugspligt contra ikke at have landbrugspligt på den nedlagte landbrugsejendom? 

Vil en ophævelse af landbrugspligten (bopælspligt) betyde at ejendommen kan få status som fritidshus for eventuelle købere?

SVAR:

Som du selv anfører betyder landbrugspligten, at der er personlig bopælspligt for køber i 8 år på ejendommen. 

Landbrugspligten kan først ophæves, når ejendommens areal er nedbragt til under 2 ha.

Hvis landbrugspligten ophæves, bortfalder pligten til at bo på stedet, og man kan enten bevare husets status som helårshus eller meddele kommunen, at man ønsker status ændret, således at huset får status af fritidshus. Kommunen registrerer ændringen i BBR-registeret.

Hvis huset har fået fritidsboligstatus og været brugt som sådant i mere end 3 år, skal der i henhold til Planlovens § 35 søges om landzonetilladelse for at få genoprettet stedets helårsboligstatus, og det kan være noget besværligt.

Hvis man er pensionist, kan man ikke som i et sommerhusområde benytte fritidsboligen på landet som helårsbolig, uden at have fået landzonetilladelse hertil som anført ovenfor

At der er landbrugspligt på en ejendom, kan også have skattemæssig betydning, idet grundskatter og boligværdi ofte er lavere end for eenfamiliehuse. Mange kommuner er dog begyndt at vurdere nedlagte landbrug som enfamiliehuse af skatteindtægtsmæssige grunde, og så er der ikke længere loft over grundskatten og boligens værdi er ofte steget væsentligt. Vurderingen har ingen betydning for spørgsmålet om landbrugspligten. 

Ved salg skal der for landbrugsejendomme beregnes ejendomsavanceskat af fortjenesten på jord og udbygninger. Denne avanceskatteregel gælder ikke for ejendomme, der er vurderet som fritliggende enfamiliehuse, forudsat at ejeren reelt har beboet ejendommen, og forudsat at kommunen erklærer, at der ikke kan ske udstykning fra ejendommen til selvstændig bebyggelse..

Hvis du skal betale ejendomsavanceskat ved salget, gør du klogt i at søge landbrugspligten ophævet og ejendommen vurderet som eenfamiliehus i god tid inden et salg, forudsat at du på denne måde kan undgå denne skat.

Landbrugspligten kan på ejendomme med et areal på under 2 ha (20.000 m2) ophæves uden videre af en landinspektør, hvis dette ønskes. Er ejendommen større, skal man have solgt jord fra før landbrugspligten kan ophæves – og man skal efter nugældende lov beholde 1,5 ha jord i alt.

Med :-) hilsen

advokat Ole Laursen

Advokatfirmaet Lov & Landbrug.

Århus