Kan udlejer i lejekontrakten forlænge fristen for fremsættelse af krav efter fraflytning?

Jeg har læst i lejeloven at udlejer har 2 uger fra fraflytningsdagen til at gøre evt. krav gældende.

I min lejekontrakt er der tilføjet at fristen jfr. lejeloven § 98 stk. 2 forlænges til 4 uger. Kan min udlejer det, da det jo vil i den betydning vil være til skade for mig at udlejer pludselig har dobbelt så lang tid til at sende en regning.

Svar

Ja, der kan godt aftales en længere frist, og det fremgår modsætningsvis af lejelovens § 99 a. Det er anført i bestemmelsen, at reglen i lejeloven § 98, stk. 1, 3. pkt. ikke ved aftale kan fraviges til skade for lejeren. Heraf følger, at de øvrige bestemmelser i kapitlet, herunder lejeloven § 98, stk. 2, kan fraviges til skade for lejer.

Udlejeren skal ikke - som du skriver - sende dig en regning inden for den omtalte frist. I stedet skal udlejeren inden for fristen fremsætte sine eventuelle krav vedrørende istandsættelse ved fraflytning, fx at lejligheden skal hvidtes og males.

Med venlig hilsen
 
Erik Frodelund


Lejelovens kapitel 15: Lejeres fraflytning

§ 97. Er der afgivet opsigelse, eller skal det lejede af anden grund fraflyttes, skal lejeren give adgang til at bese det lejede. Lejeren fastsætter tiden herfor. Den skal være mindst 2 timer hveranden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for en besigtigelse. Denne kan kun finde sted med deltagelse af udlejeren eller dennes stedfortræder, når lejeren ikke er repræsenteret.
Stk. 2. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser, herunder indsigelser efter § 98, kan sendes til.

§ 98. Det lejede skal være fraflyttet senest kl. 12,00 på fraflytningsdagen. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overleveringen med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt, samt mangler, som det påhviler udlejeren at udbedre. Det kan ikke pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det lejede.
Stk. 2. Udlejeren kan ikke gøre krav i medfør af stk. 1 gældende, når der er forløbet mere end 2 uger fra fraflytningsdagen. Dette gælder dog ikke, hvis mangelen ikke kan erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed eller lejeren har handlet svigagtigt. Såfremt udlejeren sammen med lejeren i forbindelse med fraflytning foretager gennemgang af en beboelseslejlighed, skal udlejeren i ejendomme med beboerrepræsentation orientere lejeren om adgangen til at lade beboerrepræsentanter deltage i gennemgangen. På lejerens begæring skal udlejeren med en rimelig frist skriftligt indkalde beboerrepræsentanterne til at deltage i gennemgangen. Udarbejdes der på grundlag af gennemgangen en fraflytningsrapport, skal beboerrepræsentanterne have tilsendt kopi deraf.
Stk. 3. Socialministeren fastsætter efter forhandling med landsomfattende sammenslutninger af grundejerforeninger og lejerforeninger nærmere regler om udarbejdelse af standardblanketter for fraflytningsrapporter.

§ 99. Forbedringer, som lejeren har foretaget, må kun fjernes, når lejeren bringer det lejede i den stand, hvori han overtog det.
Stk. 2. Har lejeren med udlejerens samtykke efter § 28 foretaget ændringer af det lejede, kan udlejeren kun kræve reetablering, når han har taget forbehold herom, da han meddelte samtykket.
Stk. 3. Har lejeren iværksat forbedringsarbejder m.v. mod godtgørelse ved fraflytning, jf. § 62 a, stk. 1, og § 63, og er disse ikke tilendebragt, kan udlejer enten kræve arbejderne færdiggjort eller eventuelt kræve retablering.

§ 99 a. Reglen i § 98, stk. 1, 3. pkt., kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.