Er jeg bundet af bestemmelse i lejekontrakt om, at jeg ved fraflytning skal betale istandsættelse med et fast beløb på 7.880 kr.?

Jeg har fremlejet en lejlighed i 2 år, som jeg nu har fraflyttet.

I kontrakten er indføjet følgende paragraf:

§ 5 Fremlejemålets stand ved ind- og fraflytning samt bidrag til dets istandsættelse:

1. Det fremlejede overtages i den stand, hvori det er og forefindes uden nyistandsættelse, og afleveres ved fraflytning ligeledes uden nyistandsættelse i en stand efter almindelig slitage, jf. stk. 2.

2. Lejer betaler NN et beløb, som indgår til dækning af sidstnævntes forpligtelser overfor udlejer ved istandsættelse ved lejemålets opsigelse. Beløbet er skønsmæssigt fastsat til et beløb på kr. 7.880,00, som indbetales inden indflytning.

NN mener ikke, at disse penge skal tilbagebetales til mig. Jeg er imidlertid kommet i tvivl om denne paragraf er i strid med lejelovens § 98 - hvad siger I ??

Svar

Efter det oplyste skal du have de 7.880 kr. igen, for du kan ikke forpligtes at aflevere lejemålet i bedre stand, end det var i, da du flyttede ind, se eventuelt lejelovens § 98 stk. 1 sidste pkt. under denne linjes lovsamling.

Du har indbetalt et depositum, og det skal tilbagebetales, når du hverken skylder husleje eller istandsættelse.

Den omtalte regel kan ikke på gyldig vis fraviges i en lejekontrakt, se lejelovens § 99a.

Med venlig hilsen
 
Erik Frodelund