Kan mit erhvervslejemål opsiges?

D.1.4.00 har jeg overtaget en butik, der havde afståelse til samme branche (hvilket min er).
 
Jeg overtog den eksisterende lejekontrakt på de samme betingelser, og fik af ejendommens administrator en skriftlig afståelse.

Nu er ejendommen solgt, og den nye administrator lægger op til genforhandling af kontrakt, samt betydelig huslejestigning.(30%)

Han påpeger, at jeg med den eksisterende aftale IKKE har aftale om uopsigelighed, hvilket betyder at jeg kan opsiges med 6 måneders varsel.

I den oprindelige lejekontrakt ( fra 1976 ) nævnes der 10 års uopsigelighed.
 
Den nye administrator siger så, at denne jo er udløbet i 1986.

Mit spørgsmål er så: Hvordan står jeg mht. uopsigelighed?

Tillægsspørgsmål: Kan de hæve huslejen med 30%?
 
Der er IKKE foretaget nogen ændringer siden overtagelsen.

Svar:

Der er pr. 1.1. januar 2000 kommet en erhvervslejelov.
 
Det er dog frem til udgangen af 2002 fortsat de gamle regler, der finder anvendelse på lejeregulering.
 
Udlejer kan regulere lejen efter de gamle regler, såfremt lejen er lavere end det lejedes værdi.
 
Udlejer må til dokumentation herfor fremvises sammenlignelige lejemål.

Du kan ikke opsiges.
 
Du kan kun opsiges, hvis der foreligger en opsigelsesgrund, hvilket ikke er tilfældet.
 
Lejen kan derfor ikke reguleres med henvisning hertil.
 
Du har dog ikke aftalt uopsigelighed, da vilkåret herom alene var gældende i 10 år, men lejelovgivningen indeholder som nævnt skrappe krav til opsigelse og som udgangspunkt kan opsigelse - selvom en opsigelsesgrund foreligger - alene mod erstatning.
 
Jeg antager, at dit lejemål er såkaldt erhvervsbeskyttet, dvs. beliggenheden er af betydning for værdien af din forretningen.

Da der er tale om en afståelse, er der ikke tale om et nyt lejeforhold, alene en fortsættelse af et bestående.
Dine rettigheder og pligter reguleres derfor med udgangspunkt i lovgivningen, som den var dengang lejekontrakten oprindeligt blev indgået.
 
Den nye erhvervslejelov indeholder dog bestemmelser også af betydning for dig.
 
Pr. 1.1 2003 kan leje som nævnt reguleres efter loven, som indeholder bestemmelser om markedslejen.


Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)