Reduktion af folkepensionen, hvis min mor lejer et værelse?

Vil det få nogen betydning for folkepensionen, hvis min mor lejer et værelse hos en anden folkepensionist, der bor i eget hus?

Svar:
 
Ofte er de enkleste spørgsmål sværest at besvare.
 
Efter den sociale pensionslovs § 49, stk. 2 betragtes personer, der lever i et samlivsforhold ikke som enlige ved udbetaling af pensionstillægget.
 
Denne bestemmelse er uddybet i vejledningen om social pension pkt. 220-222.
 
Når en person tilmeldes folkeregistret på samme adresse som en anden person er der formodning for, at der foreligger et samlivsforhold. Dette er udgangspunktet. Afgørende er imidlertid om parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse og hvor samlivet kan føre til ægteskab efter dansk ret. Boligformen har heller ikke i sig selv betydning. Ved logerende bør kommunen løbende kontrollere om pensionisten fortsat kan anses for at være reelt enlig.
 
Den Sociale Ankestyrelse har gennem nogle (11) afgørelser (SM P-20-95, findes på www.sm.dk <http://www.sm.dk ) uddybet reglen. I sagerne hvor Ankestyrelsen fandt, at pågældende var reelt enlig er der bl.a. lagt vægt på, at parterne havde særskilte husholdninger, normalt spiste hver for sig, ikke havde fælles økonomi og ikke ydede gensidig hjælp til madlavning, rengøring m.m.
 
I sagerne, hvor Ankestyrelsen fandt at pågældende ikke var reelt enlig, er der bl.a. lagt vægt på, at parterne deles om huslejen, at parterne i fællesskab havde købt boligen.
 
Der kan også lægges vægt på om huslejen er (for) lille, om der er to køkkener etc.
 
Det er derfor vanskeligt at svare præcist på spørgsmålet. Som sagt er udgangspunktet, at tilmelding til folkeregisteret på den fælles adresse medfører statuering af samlivsforhold. Såfremt parterne kan bevise, dokumentere og/eller sandsynliggøre, at der ikke foreligger et samlivsforhold, idet parterne ikke bidrager til den fælles husførelse får det ingen betydning for folkepensionen.
 
Med venlig hilsen
 
Frank Viberg-Holde