Må man stille sin campingvogn på private veje?

Jeg vil bare høre, om man må stille sin campingvogn på privat vej, så den står ud for sit eget hus

Er der nogen lov for det ?

Hvad gælder der for anhængere og affaldscontainere?

Med venlig hilsen

campingvogns ejer

Svar:

Kære campingvognsejer.

Svaret på dine spørgsmål er et "nej", for der står følgende i § 49 i lov om private fællesveje:

"Uden samtykke fra vejmyndigheden (dvs. kommunens tekniske forvaltning) må arealer af private fællesveje ikke anvendes til:
  1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende,
  2) anbringelse af køretøjer med henblik på salg eller udlejning uden fører og
  3) anbringelse af køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring eller lignende, når dette sker som led i en erhvervsvirksomhed.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 forudsætter, for så vidt angår anvendelse, der indvirker på vejens hidtidige karakter eller på færdselsforholdene, samtykke fra grundejerne og meddeles efter forhandling med politiet.

Stk. 3. Såfremt nogen uden tilladelse anbringer genstande mv., der er nævnt i stk.1, og den pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne disse, er vejmyndigheden berettiget til for den pågældendes regning at fjerne det anbragte. Er det anbragte til ulempe for færdslen, er vejmyndigheden og i påtrængende tilfælde politiet berettiget til uden forudgående påbud at
fjerne det anbragte for den pågældendes regning.

Stk. 4. Ved byggeri, udgravning og opfyldning på og ved private fællesveje finder reglerne i lov om offentlige veje § 101 tilsvarende anvendelse"

Med venlig hilsen

Erik Frodelund