Hæfter kreditforening for ulovlige elinstallationer?

Vi har købt et hus for 3 år siden af en kreditforening. Det er købt uden bindinger for sælger

Men jeg har fundet fejl i elinstallationen, som ikke må forefindes, hvis der har været en aut.elektrikker som har (havde) udført arbejdet f.eks er der ingen jordledning i et kraftstik, men i stedet for denne er der monteret en 0 ledning som jord.

Svar

Kreditforeningen har sandsynligvis fralagt sig ethvet ansvar for huset, og allerede af den grund står du meget svagt. Jeg foreslår at du finder dit skøde frem og finder ud af, hvad der står om sælgers ansvar for mangler. Dette er sikkert ikke særlig opløftende læsning!

Det er i øvrigt vanskeligt at få erstatning eller afslag i købesummen, når der er ulovlige elinstallationer. Du kan få erstatning, hvis du kan bevise, at sælger var i ond tro, dvs. vidste eller burde vide, at elinstallationer var ulovlige.

Du kan få et nedslag i købesummen, hvis manglerne er væsentlige, men også dette er svært. Udbedringsomkostningerne skal normalt ligge på mindst 5% af købesummen, og mange mener, at der skal endnu mere til, før manglerne er så væsentlige, at du kan få et nedslag.

Der er i 1998 afsagt en højesteretsafgørelse (UfR 1998.474 HD) hvor sagen netop drejede sig om ulovlige elinstallationer ved forsænkede lofter i ældre hus i Nykøbing Mors, som i 1992 var solgt for ca. 300.000 kontant. Udbedringsomkostningerne udgjorde ca. 18.000 kr. Køber fandtes berettiget til at forvente, at de elektiske installlationer ikke var ulovlige. Lovliggørelsesudgifterne udgjorde hverken absolut eller henset til købesummens størrelse et uvæsentligt beløb.

Der findes desuden en dom afsagt af Vestre Landsret i 1995 (U 1995.411 VLD), hvor en sælger blev frifundet for et nedslag i købesummen. Huset var købt i 1986 for 297.000 kr., og udbedring ville i 1986-priser koste 24.900 kr. Køberen fandtes under hensyn til størrelsen af det nævnte beløb ikke at have krav på forholdsmæssigt afslag i købesummen.

I ingen af de disse sager havde sælger fralagt sig ethvert ansvar for mangler ved huset.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg


Vi har modtaget følgede kommentar fra en læser:

0-lederen i en elektrisk installation kan i visse tilfælde/områder fuldt lovligt benyttes som jordleder, også selv om der er tale om f.eks. en vaskemaskine.

I København er det i den ældre boligmasse almindeligt praktiseret at etablere en jordleder på denne måde.

PB