Hvordan får vi vor udlejer til at udbedre vore altaner?

Vi er et par, der har boet i lejlighed siden maj 1997. I starten af juni 1998 blev der gennemført en besigtigelse af ejendommen af et lokalt murerfirma. Denne besigtigelse viste at alle 8 altaner var i en meget dårlig stand, specielt de 2 øverste, hvor der på undersiden er tydelige rustmærker fra de bærende elementer. Desuden er der en række større og mindre revner i altanerne. Håndværkeren kunne ikke sige hvor beskadigede de er, men anbefalede klart at de nuværende altaner rives ned og erstattes af nye.

Der er blevet udfærdiget et tilbud, som udlejer modtog i slutningen af september 1998. Dette tilbud afviste han men meddelte imidlertid vores vicevært, at han havde bedt en anden håndværker tage sig af sagen, når denne havde tid!.

Vi har ad omveje hørt, at altanerne ikke bør benyttes til andet end opbevaring af ting og sager. Da vi netop bor på øverste sal og gerne vil kunne benytte altanen til sommer, er vi snart trætte af at vente på, at vor udlejer gør noget ved sagen.

Er dette lovligt?.

Vi har for det første ikke fået at vide ved udlejer, at det er farligt at opholde sig på vor altan, og for det andet betaler vi for altanen igennem huslejen.

Hvilke muligheder har vi for sætte gang i sagerne?.

SVAR:

Hvis det ikke er muligt at få udlejer til selv at sørge for sikring af altanerne, vil jeg foreslå, at du henvender dig til huslejenævnet i kommunen og evt. til bygningsinspektoratet ell. teknisk forvaltning.

Huslejenævnet afgør, som "1. instans" tvister i lejeforhold om bl.a. vedligeholdelse og modernisering.

Udgangspunktet er at lejemålet skal stilles til lejers rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse og i hele lejeperioden.

Er det lejede ikke ved og ikke under lejeforholdets beståen i den stand, som lejer kan kræve, har lejer forskellige muligheder overfor udlejer.

Din beskrivelse af altanerne tyder på alvorlige mangler, som bør begrunde handling fra udlejer.

Huslejenævnet kan, efter din anmodning, evt. nedsætte lejen, så længe lejemålet er mangelfuldt, og kan pålægge udlejer at foretage afhjælpning af manglerne, se lejelovens § 9 smh m. § 11. og §§ 10, 12-18.

Det kan samtidig hermed anbefales at du retter henvendelse til bygningsinspektoratet, som kan meddele udlejer påbud om fjernelse eller sikring af altanerne, såfremt disse frembyder fare se byggelovens § 17 smh. m. §§ 14 og 18.

.Hvis udlejer, efter at evt. påbud er givet og afgørelse truffet af nævnet, ingenting gør, vil en henvendelse til Grundejernes Investeringsfond (GI) kunne medføre, at manglerne foretages af GI for udlejers regning.

Jeg vil tro, at en henvendelse til huslejenævnet nok skal sætte "skub i sagen".

Med venlig hilsen

Michael Lindquist

Ret & Råd, Greve

jug-logo.jpg (14017 bytes)