Badevand drypper gennem vort loft!

Badevandet drypper kraftigt ned gennem vort loft fra ovenbeboerne.

Udlejer er ikke oppe på dupperne for at få repareret/lovliggjort ovenbeboernes gulvinstallation.

Installationen er ikke udført iht gældende afløbsnormer for ca 20 år siden af lejeren, som i mellemtiden er død.

I de sidste 2-3 år er lejligheden udlejet til 3 - 4 skiftende udlændinge, som arbejder på Øresundsprojektet.

Huset er fra omkring århundredeskiftet.

Hvilke mulgheder har vi, og hvilke forholdsregler skal vi tage, over for udlejer til at få repareret ovenbeboernes afløbs- og gulvinstallation samt reetableret vort badeværelse som er ødelagt af fugt, og at udlejer betaler derfor?

Der er ind- og udvendig vedligeholdeskonto på lejemålene.

Vi bor i en kommune med huslejenævn.

SVAR:

I kan benytte lejelovens § 11 til at tvinge udlejeren til straks at få udbedret manglerne ved det lejede - i dette tilfælde vandudsivningen hos overboen og skaderne i jeres badeværelse.

Send udlejeren et anbefalet brev, som I - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor I forlanger, at de omtalte skader bliver udbedret straks, lige som I kræver et forholdsmæssigt afslag i huslejen på (fx 800 kr.), så længe "manglerne forringer det lejedes værdi" for jer, jf. lejelovens § 11 stk. 2.

Sker der intet, kan I gratis bede huslejenævnet om hjælp, og i denne sammenhæng får I behov for kopien af det anbefalede brev.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund


Lejelovens § 11. Er det lejede ikke ved overtagelsen og under lejeforholdets bestående i den stand, som lejeren efter retsforholdet mellem ham og udlejeren kan kræve, og afhjælper udlejeren ikke straks mangelen efter påkrav derom, kan lejeren selv afhjælpe den for udlejerens regning. Vedrører mangelen det lejedes forsyning med lys, gas, varme, kulde el. lign., kan lejeren ved fogdens bistand skaffe sig adgang til ejendommens installationer for at afhjælpe mangelen.
Stk. 2. Lejeren kan kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen, så længe en mangel forringer det lejedes værdi for lejeren.