Har vicevært adgang til lejligheden for at aflæse varmemålere?

På baggrund af jeres svar til spørgsmålet, om viceværten har ret til at låse sig ind i lejlighed i forbindelse med varmeaflæsning, vil jeg spørge, hvordan man kan sikre sig at få aflæst varme i de enkelte lejemål i de tilfælde, hvor lejeren ikke selv lukker montøren fra varmeaflæsningskontoret ind?

For en årrække siden har et flertal i ejendommen besluttet, at varmen skulle afregnes efter forbrugsmålere monteret på de enkelte radiatorer. Nu er der ikke lejere tilbage, som har været med til at vedtage denne afregningsform, og der er nu 2-3 af 8 lejere hvert år, der ikke lukker montøren ind. Kan jeg ændre fordelingen af varmeudgiften fra afregning efter forbrugsmålere til f.eks. fordeling i forhold til m²?

Da varmeregnskabet skal være lejerne i hænde 3 md. efter modtagelse af varmeregning, kan aflæsningen jo ikke udsættes i ubegrænset tid.

Med hensyn til akutte skader kan det være nødvendigt at skaffe adgang til et lejemål for at standse skader på ejendommen. Ved f.eks sprængte vandrør skades hele ejendommen hurtigt hvis der ikke lukkes for vandet, og de øvrige lejere kan/vil ikke undvære varme f.eks en weekend over. Hvordan får man en fogedforretning foretaget på et vilkårligt tidspunkt at døgnet?

Ved henvendelse til fogedretten henvises man til normal kontortid (kl. 8-16 på hverdagene).

"P.K"

SVAR:

Som udlejer kan du tvinge dine lejere til at lade aflæseren - eller hvad vi nu skal kalde ham - komme ind og foretage varmeaflæsning. Det fremgår af lejelovens § 54, som bestemmer følgende:

"Udlejeren eller dennes stedfortræder (fx en varmeaflæser) har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det".

Modsætter lejerne sig en sådan adgang, kan du hæve lejeaftalen (efter lejelovens § 93 stk. 1 litra c), så lejerne ryger ud med det samme.

Hvis du i god tid forinden meddeler dine lejere (fx ved anbefale breve, hvis der er vrøvl, og du senere kan få behov for dokumentation), at deres radiatorer bliver aflæst mellem kl... (fx 16 og 18) en bestemt dag, så skal de lukke op. Men giv dem mulighed for at svare og for at få fastsat et andet tidspunkt, hvis de ikke er hjemme den pågældende dag, for i så fald er de helt klart på kant med lejeloven, hvis de hverken svarer eller lukker op.

Som udgangspunkt bestemmer udlejeren, efter hvilket princip (fx bruttoetageareal, rumfang eller varmemålere) varmeudgiften skal fordeles. Men et flertal af lejerne kan kræve, at det bliver efter varmefordelingsmålere, se eventuelt lejelovens § 37.

Loven indeholder ingen mulighed for, at udlejeren senere kan gå tilbage til den tidligere fordelingsmodel, og derfor kan det sandsynligvis kun ske, hvis alle lejere vil være med til det.

Hvis en udlejer ikke kan begære en umiddelbar fogedforretning, fx fordi fogedretten holder lukket, kan han ved uopsættelige reparationer i det lejede (fx et sprængt vandrør) få en låsesmed til at skaffe sig adgang til det lejede. Her er tale om såkaldt nødret, hvor hensynet til at redde større værdier lovliggør en sådan handling.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund


Lejelovens § 37. Fordelingen af udgifterne mellem lejerne sker efter udlejerens bestemmelse på grundlag af sædvanlige beregningsregler, enten efter egnede varmefordelingsmålere eller efter bruttoetageareal eller rumfang og - for så vidt angår levering af varmt vand - efter antallet og arten af varmtvandshaner samt antallet af værelser.
Stk. 2. Fordeles udgifterne til varme efter bruttoetageareal eller rumfang, kan beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne kræve, at fordelingen fremtidig skal ske på grundlag af varmefordelingsmålere.
Stk. 3. Fordeles udgifterne til varme efter bruttoetageareal eller rumfang, kan udlejeren kræve, at fordelingen fremover skal ske på grundlag af varmefordelingsmålere.
Stk. 4. Udgifter som følge af ændret varmefordeling efter stk. 2 og 3 betragtes som forbedring.
Stk. 5. Beslutninger efter stk. 2 og 3 kan gennemføres med 6 ugers varsel til en varmeregnskabsperiodes begyndelse.