Naboen har bygget gæstehus for tæt på skel!

Jeg skriver på vegne af en bekendt, som har et problem. Hendes nabo har bygget et gæstehus lige op og ned af hendes grund.

Dette gæstehus er meget højt og beboerne kan kigge lige ind i hendes stue.

Naboen har fået en byggetilladelse, i denne står der følgende:

Tilladelsen efter BR-S 85 meddeles på betingelse af,

at der fremsendes dokumentation evt. i form af landinspektørattest, til sikkerhed for, at afstanden til naboskel er mindst 2,5 m og at det skrå højdegrænseplan er overholdt,

at bygningen ikke tages i anvendelse som selvstændig bolig/lejemål ej heller til ferieudlejning,

at arbejdet iøvrigt udføres i overensstemmelse med byggetilladelsen og de approberede bilag,

at SBI-anvisning 147: Konstruktioner i småhuse nøje overholdes,

at der fremsendes redegørelse for varmeisolering samt dør- og vinduesarealer, forinden arbejdet udføres. Man forudsætter herved, at bygningen opvarmes,

at der ikke uden meddelt tilladelse etableres afløbsinstallationer,

at der ikke anvendes brugte tagplader med asbest

Problemet er, at min bekendt ikke mener, at kravene om afstand til skel samt højde af bygningen er overholdt. Hun har været ved kommunen, men de siger, at de gentagne gange har rykket efter den i tilladelsen omtalte landinspektørattest, men at der ikke svares på disse breve, så de mener ikke de kan gøre mere.

Hvad kan min bekendt gøre nu, for at komme videre i sagen?

Svar:

Kommunen har ganske enkelt pligt til at skride ind, og det fremgår helt klart af byggelovens § 16 A stk. 3, der bestemmer følgende:

"Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge forholdet lovliggjort, medmindre det er af ganske underordnet betydning".

Byggelovens indeholder desuden bestemmelser, der giver kommunen mulighed for at lade et arbejde udføre for ejerens regning, når den har fået dom for, at byggeriet eller dele af det er ulovligt, og ejeren har undladt at rette sig efter et påbud.

Din bekendt kan sende kommunens tekniske udvalg et anbefalet brev, som hun af bevismæssige grunde beholder en kopi af, og hvor hun anmoder kommunen om at skride ind over for naboens ulovlige byggeri.

Din bekendt kan eventuelt henvise til de forhold, hun anser for ulovlige samt til den citerede regel i byggeloven.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund