Er opsigelse af mit lejemål af hus på landbrugsejendom gyldig?

Jeg lejede et hus, som hører til en gård d. 1/6 97, men fik en opsigelse den 1/10 med den begrundelse, at udlejeren vil have en medhjælper boende pr. d. 1/1 98.

Der står intet i min lejekontrakt om, at det kunne blive aktuelt. Huset har altid været brugt til udlejning på normal vis med stemplet lejekontrakt .

De skriver i opsigelsen, at det er ifølge § 12 i landbrugsloven. Den kender jeg ikke

Kan det være rigtigt ?

Svar:

Landbrugslovens § 12, stk. 3 lyder således:

Lejemål vedrørende landbrugsejendommes beboelsesbygninger kan uanset bestemmelserne i lejelovgivningen og uanset, om der i lejeforholdet er fastsat længere varsel, opsiges med 6 måneders varsel, når lejligheden ønskes anvendt til opfyldelse af bopælskravet ved erhvervelse af ejendommen eller som bolig for personer, der beskæftiges med ejendommens drift. Uanset om der i lejeforholdet er fastsat et kortere varsel, tilkommer der dog lejeren et opsigelsesvarsel af 3 måneder.

Du kan med andre ord opsiges med et varsel på mindst 3 måneder og højest 6 måneder. Det konkrete varsel afhænger af, hvad der står i lejekontrakten. Er det anført, at lejemålet kan opsiges med 3 måneders varsel, har du kun dette varsel.

Du har tilsyneladende først modtaget opsigelsen d. 01.10.1997 og i så fald kan du tidligst opsiges til fraflytning d. 01.02.1998, da opsigelsen er kommet een dag for sent frem.

Gårdejeren kan benytte reglen, når det gælder en medhjælper, men ikke hvis han ønsker at hjælpe en god bekendt, fx en pensionist, en smed eller en boligløs genbo.

Opsigelsen er ugyldig, hvis der ikke i opsigelsen er givet dig en klagevejledning efter lejelovens § 87, som lyder således:

§ 87. Udlejerens opsigelse efter § 82, litra b, og § 83 skal være skriftlig og indeholde oplysning om lejerens adgang til at gøre indsigelse efter stk. 2. Udlejerens opsigelse efter § 83 skal endvidere indeholde oplysning om opsigelsesgrunden. Er det lejede udlejet til andet end beboelse, skal opsigelsen tillige indeholde oplysning om lejerens rettigheder efter §§ 88-90. Indeholder opsigelsen ikke disse oplysninger, er den ugyldig.

Stk. 2. Vil lejeren ikke godkende opsigelsen, skal han senest 6 uger efter, at opsigelsen er kommet frem til ham, fremsætte skriftlig indsigelse. Udlejeren må da anlægge sag ved boligretten senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejeren ønsker at opretholde opsigelsen.

Dette fremgår af en dom afsagt af Østre Landsret i 1988: U 1988.621 ØLD.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg