Må min nabo klippe hækken ned til 1,60 m.?

Ifølge deklarationen for området skal hække være mindst 1,50 m og højst 1,80 m høje.

Efter hegnssyn har Hegnssynet afsagt kendelse om at hækkehøjden til naboen skal være 1,80 m i vestlig ende og herfra i vandret linie gå ned til 1,60 i østlig ende samt at hver part mindst en gang årligt skal klippe hækken til midte af hæk.

Efterfølgende har Grundejerforeningen, der stod som klager til Hegnssynet, med naboens tiltræden accepteret at hækken skal være 1,80 m overalt.

Min nabo respekterede kendelsen ved første klipning i juni 97 for så vidt han kun klippede til hækmidte, men ned til højden 1,70.

Naboen har nu klippet hækken 2. gang ned til højden 1,60 i hele hækkens længde. Han har ikke alene klippet til hækmidte, men også i fuld bredde, altså også min halvdel.

Må han det ?

Hvis ikke, hvad kan der foretages mod den netop foretagne klipning ?

Hvad kan jeg gøre for at hindre gentagelser ?

Svar:

Nej, din nabo kan ikke fravige hegnssynets afgørelse - og heller ikke den efterfølgende atale med grundejerforeningen. Det fremgår af lov om hegn § 18. stk 7, der bestemer følgende:

"Den vedligeholdelsespligtige må ikke egenmægtigt nedkappe et levende fælleshegn under de i stk 2, 3 og 4 fastsatte højder (herunder højder fastsat af hegnsynet!) eller udtynde et sådan hegn så stærkt, at det mister sin lægivende virkning".

Din nabo har begået selvtægt, og du kan eventuelt anmode hegnsynet om at pålægge ham, at han skal lade hegnet gro op og overholde de gældende regler. Denne mulighed har du efter § 26 i lov om hegn.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund