Ulovlig omlægning af varmeregnskab.

Jeg har et par spørgsmål om varmeregnskabet i en almennyttig andelsboligforening, som jeg håber I kan hjælpe mig med.

I forbindelse med udsendelse af varmeregnskabet for 1996/1997 fik vi samtidig at vide

1) man havde ændret afregningsform fra afregning efter forbrug til afregning efter haneandele. Den nye afregningsform gælder allerede for det fremsendte varmeregnskab for 1996/1997

2) man havde besluttet, at nedtage varmtvandsmålerne, således at afregningen for det varme vand for 1996/1997 ikke sker efter målere.

Ingen af delene er besluttet, endsige drøftet på et beboermøde i afdelingen.

Så vidt jeg forstår lejelovens regler om varmeregnskabet, skal omlægning af afregningsform varsles i forvejen med virkning for den efterfølgende varmesæson.

Endvidere forstår jeg lejeloven således, at nedtagning (eller opsætning) af varmtvandsmålere ligeledes varsles forud, og kan ikke ske midt i en varmesæson.

Jeg er endvidere af den opfattelse, at i hvert fald spørgsmålet om varmtvandsmålere, ikke alene kan besluttes af afdelingsbestyrelsen (beboerrepræsentanter), men skal besluttes af samtlige beboere (på et beboermøde), og at ingen af delene kan ske midt i en varmesæson med tilbagevirkende kraft.

Med hensyn til afregningsformen (1), er den kun ændret for halvdelen af boligafdelingens beboere (fordi vi i vinter fik opsat nye radiatorer), mens den anden halvdel fortsætter som hidtil. Hele afdelingen har hidtil haft fælles regnskab og varmeregnskab. Vi har fortsat fælles afdelingsregnskab og er én boligafdeling.

Halvdelen af de beboere, som er berørt af ændringerne vedrørende varmeregnskabets omlægning har nu ved underskrift klaget herover til boligforeningen. Disse beboere udgør ca. 25% af samtlige 200 husstande i hele boligafdelingen.

Vi forventer snart, at boligforeningen indkalder til et møde herom.

Forinden ville jeg dog godt vide, hvordan det juridiske er i forhold til lejeloven m.v., hvilket jeg håber, I kan hjælpe med en afklaring af.

PS: Det er en fin service, som er let at finde rundt i, I her har lavet..

Svar:

Du har fuldstændig ret: En sådan ændring skal varsles seks uger i forvejen og til en "varmeregnskabsperiodes begyndelse", jf. lejelovens § 37 stk 5, medmindre lejelovens regler på dette område er freveget i vedtægterne for andelsboligforeningen.

Omlægningen skal ikke besluttes af samtlige beboere, men enten af udlejeren, beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne, jf. lejelovens § 37 stk 2 og stk 3.

Men nu er spørgsmålet jo i virkeligheden et helt andet, når omlægningen rent faktisk har fundet sted. Nemlig: Hvad kan I som lejere gøre ved det?, og hvad får I ud af den omtalte protest?

Umiddelbart bliver jeg jer svar skyldig i begge situationer, for lejeloven indeholder ingen sanktioner i tilfælde af en sådan uvarslet omlæning midt i en varmeregnskabsperiode.

Ligeledes får I næppe noget ud af vinde en sag, hvor I eventuelt ønsker at slippe for varmebetalingen efter omlægningen og indtil regnskabsårets udløb. Andelsboligforeningen har jo kun ét sted at hente en sådan udgift. Nemlig hos jer, dvs. hos lejerne

Med venlig hilsen

Erik Frodelund