Indfrielse af pensionskassepantebrev til kurs 121,85?

Jeg har et såkaldt pensionskasselån med løbetid 20 år stiftet i 1986 og med en fast rente på 12 %.

Pantebrevet har følgende indfrielsesbestemmelse:

"Erlæggelse af ekstraordinære afdrag eller indfrielse af pantebrevet kan kun finde sted til en kurs beregnet på basis af samme effektive rente som den effektive rente på obligationer i 9% Kreditforeningen Danmark, 22. serie 2006 på indfrielsesdagen. Erlæggelse af ekstraordinære afdrag eller indfrielse af pantebrevet skal finde sted til ovennævnte beregnede kurs, uanset at denne overstiger pari (kurs 100)."

Jeg har spurgt pensionsforsikringsselskabet om deres fortolkning af indfrielsesbestemmelsen. De skriver, at de skal have et indfrielsesbeløb, der er lig med det "beløb man skal anbringe i dag, for at få det samme beløb i perioden fra indfrielsesdagen og indtil pantebrevets normale udløbsdato, således at kreditor bliver holdt skadesløs ved en førtidig indfrielse."

På dette grundlag har pensionsforsikringsselskabet beregnet en indfrielseskurs pr. 11.6.1997 på 121,85. Kursen på de i indfrielsesbestemmelsen nævnte 9% obligationer Kreditforeningen Danmark, 22. serie 2006 er pr. samme dag i følge kurslisten 110,40. På denne måde opnår jeg intet ved konvertering af lånet til obligationer, idet overkursen medfører, at mine ydelser fortsat svarer til de hidtidige.

Reelt er der altså tale om, at lånet er inkonvertibelt, uden at dette eksplicit fremgår af pantebrevet eller på anden måde.

SPØRGSMÅL:

Er pensionsforsikringsselskabets fortolkning holdbar, når pantebrevets indfrielsesbestemmelse kun i generelle vendinger uden nærmere konkretisering nævner, at indfrielse kun kan finde sted til en kurs "beregnet på basis af samme effektive rente som den effektive rente på ...", uden at angive den først nu af mig foranledigede og af pensionsselskabet egenhændigt fortolkede konkrete beregningsmåde for indfrielseskursen.

Med andre ord, er pensionsforsikringsselskabet i følge pantebrevets formulering ikke forpligtet til kun at kunne kræve den faktiske kurs på børsen for de specificerede Kreditforening Danmarks obligationer som indfrielseskurs for lånet hos selskabet - eventuelt tillagt et mindre omkostningsgebyr ?

Som privat debitor må jeg vel kunne gå ud fra at pantebrevets formulering skal tages for pålydende og uden at der i denne skjuler sig sofistikerede og betydeligt dyrere indfrielsesomkostninger, som jeg er forpligtet til at underkaste mig.

SVAR:

Du burde ikke have taget et lån med en sådan indfrielsesklausul, som jo efter sit indhold kan føre til indfrielseskurser på langt over kurs 100. Der fandtes i 1986 tilsvarende lån, som kunne indfries til kurs 100. Den klausul, som du har underskrevet kaldes i visse tilfælde for bondefangerklausulen, da den kunne føre til, at indfrielse allerede dagen efter, at lånet var udbetalt, skulle ske til over kurs 100, og det er jo det rene bondefangeri fra långivers side.

Jeg mener ikke, at kreditor har pligt til at nøjes med samme kurs, som kursen på 9%-RD obligationer. Det er jo ikke det, der står i pantebrevets indfrielsesklausul.

Der skal ske en beregning på basis af den effektive rente. Kursen på de pågældende obligationer var d. 17.09.1997 på 107, 75 hvilket svarede til en effektiv rente på 7,20. Kreditor har hidtil fået en rente på 12%, og det er derfor klart, at indfrielseskursen bliver over kurs 100 og også højere end 110. Jeg kan dog ikke ud fra de givne oplysninger kontrollere, om det er korrekt, at kursen bliver på 121, 85., men kursen lyder til at være tæt på det korrekte.

Jeg kunne i øvrigt godt forestille mig, at du vil få en lavere effektiv rente ved at indfri lånet til overkursen på 121.

Hvis du skylder 100.000 kr. til rest, betaler du en årlig rente på 12% eller 12.000 kr.

Hvis du indfrier lånet til kurs 121,85, eller med 121.850 kr., som du låner til ca. 6% i rente, da lånet er 10-årigt, bliver første års rente kun på ca. 7.300 kr.

Bed din bank lavere helt præcise beregning på nutidsværdien efter skat af det eksisterende lån og et nyt 10-årigt lån og du vil da klart kunne aflæse, om det kan betale sig at indfri lånet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg