Hvordan slipper vi af med solgt vaskemaskine?

Vi har solgt en vaskemaskine gennem Den Blå Avis. Vi har modtaget penge for vaskemaskinen, men køberen har endnu ikke afhentet maskinen (salget fandt sted for næsten 1 år siden...). På trods af utallige løfter om snarlig afhentning, er intet sket.

Hvilke muligheder har vi for at slippe af med maskinen - det er jo reelt ikke vores, men den befinder sig i vores hus?

SVAR:

Det var dog en besynderlig situation, som I er havnet i!. Hvad er køberens begrundelse for ikke at hente vaskemaskinen? Jeg forstår det ikke.

Der foreligger det, som med et fint gammelt juridisk fagudtryk kaldes fordringshavermora. Herom findes der bl. a. følgende regler i købeloven:

§ 33. Undlader køberen at afhente eller modtage salgsgenstanden i rette tid, eller har hans forhold i øvrigt bevirket, at den ikke i rette tid er blevet overgivet i hans besiddelse, har sælgeren for køberens regning at drage omsorg for genstanden, indtil forsinkelsen ophører, eller sælgeren benytter den ret til at hæve købet, som efter § 28 måtte tilkomme ham. Er genstanden forsendt og kommet til bestemmelsesstedet, gælder dette dog kun, når der her findes nogen, som på sælgerens vegne kan tage den i besiddelse, og sådant kan ske uden væsentlig omkostning eller ulempe.

§ 34. Kan sælgeren ikke uden væsentlig omkostning eller ulempe vedblive med at sørge for genstanden, eller råder køberen ikke over den inden rimelig tid, efter at han dertil er blevet opfordret, har sælgeren ret til at sælge den for køberens regning. Forinden salg finder sted, har sælgeren så vidt mulig at give køberen betimeligt varsel. Foretages salg af genstanden ved en forsvarligt bekendtgjort og afholdt auktion eller på anden forsvarlig måde, kan køberen ikke gøre indsigelse mod den opnåede pris. Kan salg ikke finde sted, eller er det åbenbart, at de med et salg forbundne omkostninger ikke ville kunne dækkes af salgssummen, er sælgeren berettiget til at skaffe genstanden bort.

§ 35. Er genstanden udsat for hurtig fordærvelse, eller vil dens bevaring medføre uforholdsmæssig store omkostninger, er sælgeren med den begrænsning, som følger af slutningsbestemmelsen i foregående paragraf, pligtig at sælge den. Kan salg på nogen af de i samme paragraf omhandlede måder ikke uden skade oppebies, skal genstanden sælges, som bedst ske kan.

§ 36. Har forsinkelse fra køberens side påført sælgeren udgifter til genstandens bevaring eller anden forøget omkostning, kan sælgeren fordre erstatning og til sikkerhed for denne holde genstanden tilbage.

Som du kan se har du i henhold til § 33 en omsorgspligt og efter § 34 en salgsret/eventuelt en prisgivelsesret.

Du bør forinden du gør noget, sende køber et anbefalet brev, hvori du for sidste gang opfordrer køber til at afhente vaskemaskinen inden 8 dage. I modsat fald vil du søge vaskemaskinen solgt på ny bedst muligt, jfr, købelovens § 34.

Det beløb, som du får ind ved at sælge vaskemaskinen på ny, skal fremsendes til køberen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg