Hvad må jeg beholde?

Familieadvokaterne,

Til min store glæde og overraskelse har jeg netop fundet Jer på Internettet. Det er et fint initiativ, og Jeres brevkasse er skrevet i et meget klart og letforståeligt sprog.

Kan I svare mig på følgende:

I 1977 standsede det firma (I/S) betalingerne, som jeg sammen med en kompagnon havde drevet gennem nogle år. I den forbindelse blev der et momstilsvar på ca. kr. 48.000,00.

Der har igennem de efterfølgende år i princippet ikke været nogle problemer, bortset fra, at jeg er blevet indkaldt til toldvæsenets foged ca. hver 5 år, hvor jeg er blevet spurgt om jeg kunne afbetale på gælden, og efter at have svaret benægtende på dette, er sagen blevet henlagt til senere.

Nu er sagen den, at en meget nidkær toldfoged har indstævnet mig igen (ca. 20 år efter firmaets ophør) og opgjort min restance til "Afgift kr. 2.655" og "Rente m.v. kr. 103.415". Den lave afgiftsrestance skyldes, at jeg i perioder gennem årerne har indbetalt for meget i skat, som så selvfølgelig er blevet modregnet.

Nu vil toldfogeden modregne i form af indeholdelse i min løn, som desværre for tiden er dagpenge på grund af arbejdsløshed.

På opfordring fra toldfogeden har jeg udarbejdet et budget for husstanden (min hustru og jeg) der viser et rådighedsbeløb på: - (minus) 4.888 kr. pr. måned d.v.s. et underskud efter at prioriteter til huset, driftsomkostninger i forbindelse med huset, afdrag på banklån, forsikringer, kontingent til fagforening og sygesikring, TV-licens og telefon er betalt.

KAN DET HAVE SIN RIGTIGHED, AT HUN PÅ GRUNDLAG AF DET FREMLAGTE BUDGET, KAN FORETAGE EN TILBAGEHOLDELSE I MIN LØN/UNDERSTØTTELSE?

Min hustru og jeg blev gift i 1980, og oprettede i den forbindelse særeje således, at jeg ikke ejer noget der kan gøres til genstand for udlæg.

Jeg har en kapitalpension på ca. 235.000 kr. som fogeden vil have mig til at ophæve i utide for at betale gælden til dem - kan hun forlange det?

 

SVAR:

Tak for de pæne ord. Det luner på en kold vinteraften.

Ifølge kildeskattelovens § 73, stk. 3 kan lønindeholdelse højst udgøre 20 pct. af lønudbetalingen efter fradrag af A-skat. Ved pålæg om indeholdelse skal der overlades skatteyderen det nødvendige til eget og familiens underhold. Ved indeholdelse med mere end 15 pct. skal skattemyndighederne i hvert enkelt tilfælde have sikre oplysninger om, at der overlades skatteyderen de nødvendige midler.

Du bør derfor fastholde, at der ikke kan ske lønindeholdelse i dit tilfælde, da der i så fald ikke overlades dig det nødvendige til eget og familiens underhold.

Du kan om fornødent indbringe den nidkære pantefogeds afgørelse for fogedretten. Du kan i øvrigt læse mere om løntilbageholdelse på emne nr. 644.

Din kapitalpension er fritaget for retsforfølgelse. Dette følger ganske klart af pensionsopsparingslovens § 11. Der kan først ske udlæg, når beløbet er udbetalt. Det kan du læse mere om på emne nr. 643.

Da der er tale om momsgæld, kan der ikke ske udpantning hos din kone. Situationen ville være en anden, hvis der havde været tale om en skatterestance.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg