Kan der gøres udlæg i mine skibsanparter?

Kan der gøres i nogle skibsanparter, som ved salg indbringer kr. 18.200,-, men samtidig en skat (genvundne afskrivninger) på kr. 54.000,-.

Vil det for en kreditor være muligt at tvinge mig til salg, således at han får de 18.200,- og jeg derefter står med skattegælden.

Anparterne har ikke noget med kreditoren at gøre, de er et aktiv som jeg ejer.

SVAR:

Der findes en højesteretskendelse fra 1997, (UfR 1997.775),  hvorefter der godt kan gøres udlæg i en skibsanpart:

Uanset det måtte antages, at et anpartsbevis med negativ værdi ikke kunne sættes på tvangsauktion, fandt Højesteret under hensyn til anparternes særlige karakter og muligheden for, at værdien senere bliver positiv, at en negativ værdi ikke udgjorde tilstrækkeligt grundlag for at  nægte udlæg.

Hvis der gøres udlæg, kan udlægshaver sætte dine anparter på auktion, også selv om salget medfører, at du skal betale skat af genvundne afskrivninger m.v. Denne skattebyrde følger ikke med over på køberen af anparten på tvangsauktionen.

 Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg