Kan min canadiske kæreste få opholdstilladelse, før vi bliver gift?

Jeg skriver fordi jeg har en canadisk forlovet, som jeg skal giftes med i sommeren 1999. Vi vil gerne, at han kan kommer til Danmark og begynder på at arbejde, før vi bliver gift. Dette er hovedsageligt af rent  praktiske og økonomiske årsager. Jeg har studeret udlændingeloven lidt og har fundet ud af, at det som 3. lands borger er meget svært at få  arbejdstilladelse i Danmark. Vi har afsat en vielsesdato, og jeg vil gerne vide, om han kan få en arbejdstilladelse før vielsen nu, hvor der er fastlagt en dato.

Jeg ved, at han automatisk vil få opholdstilladelse og arbejdstilladelse i forbindelsen med vielsen.

Jeg er studerende og bliver færdig i juni 1999. Hvis det nu sker, at jeg ikke kan få et job og dermed ikke har en månedlig indtægt, hvad vil  det så betyde for os? Jeg ved at jeg skal kunne forsørge ham? Er det nok, at vi tilsammen har 60.000 kr.,  som vi kan starte med at bruge?

Kan evt. familie skrive under på at de kan varetage hans forsørgelse, hvis jeg   ikke er i stand til det?

Jeg er frygtelig nervøs for, at juridiske bestemmelser skal stå i vejen for vores kærlighed.

Svar:

Som du måske har hørt og læst, er udlændingeloven med virkning fra d. 03.07.1998 blevet skærpet på en del områder.

En person, ikke EU-statsborger, som ønsker arbejdstilladelse, skal have en opholdstilladelse, der skal meddeles af udlændingestyrelsen - i de allerfleste tilfælde før indrejsen til danmark.

Din kæreste skal før indrejsen til Danmark  have ansøgt om og opnået opholds- & arbejdstilladelse.

Ansøgning indleveres til den danske ambassade i ansøgers hjemland, der videresender den til sagsbehandling i udlændingestyrelsen.

Grundlaget for opholdstilladelser er reguleret i udlændingeloven (udl.) - særligt § 9.

Efter udl. § 9 stk. 1, nr. 2., vil du og din kæreste have et retskrav på at opnå familiesammenføring, når I er blevet gift. Imidlertid skal ansøgning om familiesammenføring - dvs. opnåelse af opholds- og arbejdstilladelse efter de ny regler indleveres til den danske ambassade i ansøgers hjemland (Canada).

Det er i øvrigt korrekt, at udlændingestyrelsen i forbindelse med  ansøgningen kan stille krav om, at du er i stand til at forsørge din ægtefælle. Imidlertid er lovens udgangspunkt nu væsentligt ændret for "blandede ægteskaber" dvs. ægteskaber hvor herboende ægtefælle er dansk statsborger.

Udlændingestyrelsen kan, men skal ikke længere stille krav om dokumentation for evnen til at kunne forsørge forsørge den ægtefælle, der ønsker opholdstilladelse.

Forsørgelseskravet svarer til et beløb svarende til kontanthjælp for 2 personer med evt. tillæg for hjemmeboende mindreårige børn. Styrelsen vil spørge din hjemkommune.

Mht opfyldelse af forsørgelseskravet er det korrekt, at din herboende familie kan stille garanti for forsørgelsen, enten i form af et beløb på en spærret bankkonto eller ved en skriftlig garanti.

Hvis eksempelvis din indtægt udgør kr. 14.000,- og din hjemkommune vurderer forsørgelseskravet til kr. 17.000,- vil det være nødvendigt at garantistille for forskellen gange med 6. - her svarende til kr. 18.000,-.

Din kæreste vil uden for udl. § 9 , stk. 1 kunne ansøge efter § 9, stk. 2., nr. 3. Bestemmelsen giver udlændingestyrelsen mulighed for ud fra et skøn at give arbejds- og opholdstilladelse, hvis styrelsen skønner, at "væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for at imødekomme ansøgningen". Bestemmelsen administreres MEGET restriktivt.

Medmindre din kæreste har nogle helt specielle færdigheder, der ikke uden videre ville kunne opnåes hos andre ansatte her i landet må du og han nok påregne, at denne vej ikke er farbar.

Hvis I skal giftes her i landet, skal I sørge for, at alle formalia mht til visum mm er ansøgt i meget god tid, da sagsbehandlingen i udlændingestyrelsen desværre p.t. godt kan tage flere måneder (3-6 mdr.)

 Med venlig hilsen

Michael Lindquist

Ret & Råd, Greve

rrlogofa.gif (7078 bytes)