Skal værdien af ikke udnyttet rentefradrag deles?

Jeg har følgende spørgsmål i forbindelse med opgørelsen af nettobodelen.

Ved vores separation er hver vores nettobodele positive. Mit spørgsmål er, med hvilken værdi studiegælden indgår i nettobodelen i følgende tilfælde:

Min ekskone har studigæld under afvikling kr. ca. 120.000,-. I denne gæld er ca. kr. 50.000,- "gamle renter", altså renter som endnu ikke er udnyttet i skattemæssig henseende (påløbet i studietiden). En indløsning af gælden vil under hensyn til min ekskones skatteforhold betyde tilbagebetaling af ca. kr.25.000,- i skat. For mig at se bliver nettoværdien af studiegælden altså ca. kr 95.000 og således den værdi, som skal indgå i opgørelsen af min ekskones nettobodel.

Er det rigtigt?

Svar:

Jeg er enig i, at der skal tages hensyn til værdien af den ikke udnyttede skattefordel på de ikke fratrukne renter. Dette er antaget i teorien, f. eks. af Irene Nørgaard i bogen Familieret, 4. udg., p. 571 note 10, og af Linda Nielsen i disputatsen Familieformueretten p. 383 og i en utrykt dom fra Vestre Landsret af 21.03.1990, som handlede om værdien af ikke udnyttede afskrivningsmuligheder..

Fradragsværdien af renterne bør beregnes helt konkret efter din hustrus skatteforhold og det tidspunkt, hun kan benytte fradraget, og der bør desuden ske en nutidsværdiberegning, hvis rentefraget først kan udnyttes om nogle år.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.