Hvordan får jeg endelig bodeling med insolvent mand?

På skilsmissepapirerne står anført, at endelig bodeling ikke er foretaget.

Det grunder i, at det, der var at dele, kun var gæld, som jeg har måtte rode mig ud af uden eks-mandens medvirken.

Hverken skifteret eller statsamt kunne være til nogen hjælp til inddrivelse og fastsættelse af deling af denne gæld, hvorfor jeg selv har måttet gøre det med store tab, da jeg har betalt eks-mandens andel også, men pyt med det.

Nu ønsker jeg endelig bodeling anført, så ikke manden kommer efter en sofa eller lignende flere år efter. Endvidere har jeg fået at vide, at før nyt ægteskab kan indgås (ikke aktuelt endnu, men alligevel) skal endelig bodeling være gennemført. (den endelige skilsmisse er pr. 23.11.96)

Hvordan gør man så det?

Svar:

Du kan godt blive gift igen, selv om der ikke foreligger en bodelingsoverenskomst, der er underskrevet af begge parter. Statsamtet kan nemlig give dispensation fra skiftereglen, hvis ægteskabet er opløst ved skilsmisse efter forudgående separation eller hvis der er forløbet op mod 1 år efter skilsmissen. Hvis ægteskabet er opløst efter 6 måneders separation, skal der være forløbet yderligere ca. 6. måneder efter skilsmissen.

Skifteretten er ikke kompetent til at behandle deling af negative boer, dvs. boer, hvor hver ægtefælles bodel er negativ.

Du kan imidlertid sagsøge manden ved de almindelige domstole med påstand om, at han tilpligtes at anerkende, at boet er endeligt delt. Du kan på denne måde undgå, at bodelingen bliver taget op til nye forhandlinger på et senere tidspunkt. Det er omdiskuteret, om boslodskrav er uforældelige, eller om kravet på deling bortfalder efter 20 år. Dette taler så afgjort for at få bodelingen afsluttet nu. Det kunne nemlig tænkes, at værdierne på dine aktiver stiger, og da det er værdien ved boets afslutning, som skal lægges til grund for bodelingen, kan du måske via værdistigninger blive solvent, hvorefter din positive nettobodel skal deles.

Du har i øvrigt et almindeligt regreskrav mod manden i anledning af, at du har indfriet mandens andel af den fælles gæld. Det vil være klogt at få dom over manden for dette regreskrav - eventuelt ved samme lejlighed som sagen om, at fællesboet er delt..

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.