Til hvilken værdi kan jeg udtage huset?

Kære brevkasse,

Kan I oplyse mig om reglerne for fastsættelse af værdivurdering af vores hus, som vi ejer i lige sameje.

I forbindelse med vores forestående separation er det hensigten at jeg bliver boende i huset og overtage dette. Min hustru skal således have godtgjort halvdelen af friværdien i huset. Hvilken vurdering ligger til grund herfor?

Anvendes den offentlige ejendomsvurdering eller et skøn over det beløb et salg måtte indbringe. Hvis det sidste er tilfældet, hvem skal så vurdere prisen? Der er i vores område stor forskel på forskellige ejendomsmægleres opfattelse af husets værdi.

Svar:

Huset skal ved bodelingen ansættes til handelsværdien, som jo typisk - men ikke altid - er højere end den nyeste offentlige ejendomsvurdering.

Handelsværdien fastsættes på et offentligt skifte af en vurderingsmand (ejendomsmægler), som udpeges af skifteretten efter regler i Skiftelovens § 48.

Ved et privat skifte bliver man normalt enige om at indhente en eller flere forskellige vurderinger og søger så at finde en passende pris på grundlag heraf - f. eks. gennemsnittet af 3 vurderinger. Jeg er enig i, at der meget ofte kan være betydelig forskel på 3 ejendomsmægleres vurdering af samme hus.

Husk i øvrigt, at man ved opgørelsen af husets friværdi ikke blot kan anvende mæglerens opgørelse heraf. Til dette beløb skal normalt lægges alle de omkostninger, som ville komme ved et salg, men som jo spares, hvis een af parterne udtager huset. Det kan let dreje sig om 30.000 - 50.000 kr. i sparede handelsomkostninger.

Jeg håber, at I kan finde frem til en mindelig løsning. Husk at den, der beholder huset, normalt også står med mangelsansvaret og besværet den dag, huset skal sælges. Dette medfører, at din kone bør give lidt rabat ved fastsættelsen af husets kontantværdi.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.