Kan min samlever overtage min andelslejlighed?

Først og fremmest skal I have ros for Familieadvokat-siden - jeg har netop opdaget den, og finder den meget nyttig.

Dernæst har jeg et spørgsmål vedr. andelsboliger:

Hvis andelshaveren lader en person flytte ind (papirløst ægteskab) - hvad er så begges rettigheder ved samlivets ophør?

Blandt jeres sider har jeg fundet noget om dette for ejer- og lejeboliger, men ikke andelsboliger.

Paa forhånd tak for svaret.

SVAR:

Andelsboliger er en mellemform mellem ejerboliger og lejeboliger. Der er i den juridiske teori nogenlunde enighed om, at man i private andelsboliger kan anvende lejelovens regler (lejelovens § 77 a) analogt ved samlivsophævelse mellem ugifte samlevende.

Dette indebærer, at parterne ved samlivsophævelse efter, at de i mindst 2 år har haft fælles husstand, kan aftale, hvem af parterne der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet til en lejlighed, der har tjent som fælles bolig. Kan parterne ikke blive enige om en aftale, kan der, når særlige grunde, herunder navnlig hensynet til parternes mindreårige børn, taler derfor, ved dom træffes bestemmelse om, hvem af parterne der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet.

Andelsboligforeningen skal således acceptere parternes aftale eller en dom om, at andelslejligheden overgår til samleveren. Samleveren får ikke blot brugsretten, men også andelen, og samleveren skal derfor betale den fulde pris for andelen til den oprindelige andelshaver.

Ovenstående følger ikke blot af en analogi fra lejelovens § 77 a, men også af vedtægterne i de fleste private andelsboligforeninger. Jeg kan henvise til § 18, stk. 2 i Boligministeriets normalvedtægt for private andelsboligforeninger fra 1988.

I § 19, stk. 2 i ABF's standardvedtægter for andelsboligforeninger i den ældre boligmasse fra marts 1994 er det anført, at boligforeningen skal acceptere, at samleveren efter aftale skal overtage andelen og boligen, allerede når parterne har haft fælles husstand i det sidste år før samlivsophævelsen. Hvis parterne ikke er enige, skal spørgsmålet om samleverens ret afgøres ved dom, og i dette tilfælde skal samlivet have varet i mindst 2 år.

Jeg vil gætte på, at der findes en tilsvarende bestemmelse i vedtægterne for den andelsboligforening, hvor du er medlem, men selv om dette ikke skulle være tilfældet, må samleveren kunne støtte ret på lejelovens § 77 a, når samlivet vel at mærke har varet i mindst 2 år.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus