Hvilken hjælp kan der ydes til min 19-årige gravide søster?

Jeg henvender mig til jer på vegne af min søster.

Hun er 19 år og gravid. Hun er og bliver enlig mor.

Hvilke tilskud kan hun søge ?

Er hun berettiget til ekstra børnetilskud ?

Hjælp til lejlighed ?

Økonomisk hjælp til betaling af børneudstyr, såsom bleer, tøj, puslebord etc. ?

Hvor meget er hun berettiget til og hvor skal hun søge ?

Hun er under uddannelse, men går på barsel en måned før fødslen ?

SVAR:

Din søster har en række muligheder for at få hjælp. Jeg vil prøve at ridse dem op her. Jeg vil anbefale din søster at tage en snak med sin sagsbehandler og få alle trådene redt ud i rimelig god tid før fødslen. Hun har selvfølgelig ret til rådgivning og vejledning på bistandskontoret.

Forsørgelse

Jeg går ud fra, at din søster ikke kan få barselsdagpenge, og at hun således skal på kontanthjælp efter aktivloven. Her er satsen for forsørgere på 9.317 kr. om måneden (skattepligtig ydelse). Hertil kommer evt. hjælp til den del af huslejen, der ligger over grænsebeløbet på 2.650 kr. pr. måned (efter boligsikring). Den særlige støtte ydes efter aktivlovens § 34.

Bolig

Hvis din søster ikke har en bolig, der er passende til hende og barnet, kan kommunen hjælpe hende til at finde en bedre bolig, hvis hun ikke selv kan finde én. I de større byer, hvor der findes socialt boligbyggeri, har kommunen indstillingsret til et antal lejligheder.

Når der er fundet en lejlighed til hende, kan kommunen hjælpe hende med boligindskudslån, etablering (møbler, gardiner m.v.) og flyttehjælp (leje af flyttebil m.v.). Der findes ingen faste takster. Hjælpen ydes efter et skøn.

Børneudstyr

Der er mulighed for efter aktivlovens § 81 at søge bistandskontoret om hjælp til dækning af rimeligt begrundede enkeltudgifter som ventetøj, barnevogn og barneseng m.v. i forbindelse med graviditet og fødsel. De fleste kommuner fører en meget stram praksis inden for dette område, idet det bl.a. gøres gældende, at udgifterne er forudsigelige. Heri ligger, at folk selv skal spare op til disse udgifter. Din søster har som uddannelsessøgende næppe haft mulighed for at spare op, så derfor vil der vil en god mulighed for, at hun kan få hjælp.

Børnebidrag

Husk at få søgt om børnebidrag, hvis der ikke er indgået en frivillig aftale med faderen til barnet. Normalbidraget er pr. kvartal på 2.226 kr. Efter § 19 i Lov om børns retsstilling kan statsamtet pålægge faderen at udrede bidrag til udgifterne ved fødslen og moderens underhold 2 måneder før og 1 måned efter fødslen. Fødselsbidraget (éngangsbeløbet) er på 510 kr. og bidraget til moderens moderens underhold er på 888 kr. pr. måned.

Børnetilskud

Husk din søster på at søge om ordinært og ekstra børnetilskud umiddelbart efter fødslen. Disse ydelser kommer nemlig først til udbetaling for det kvartal, der følger efter det kvartal, hvor du har søgt om udbetaling af ydelserne. Det ordinære børnetilskud pr. barn pr. kvartal er på 1.161 kr. Det ekstra børnetilskud er på 887 kr. i kvartalet.

Børnefamilieydelse

Denne ydelse er på 2.750 kr. i kvartalet for børn i alderen 0-2 år. Der skal ikke søges om ydelsen.

Revalidering

Bemærk muligheden for at få hjælp til uddannelse m.v. efter aktivlovens § 46. Din søster er ikke berettiget til uddannelsesmæssig hjælp, blot fordi hun er enlig forsørger. Mange enlige forsørgere er dog låst fast i en mere eller mindre uhensigtsmæssig social situation, som gør, at de behøver hjælp for at komme ud af den. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis pågældende bliver eneforsørger i en ung alder, og hun ikke har afsluttet sit uddannelsesforløb,

Med venlig hilsen

Erik Jappe

Hjemmeside: http://home7.inet.tele.dk/erikjapp

E-mail: erikjapp@post7.tele.dk