Skal jeg aflægge værgemålsregnskab?

Min kone, med hvem jeg har 2 fælles børn, døde i februar 2020. Børnene, der er hhv.12 og 10 år, modtager en månedlig pension fra min kones pensionskasse. Boet er udlagt til mig efter 790.000 kr.'s reglen.

Jeg har nu modtaget brev fra Familieretshuset om aflæggelse af værgemålsregnskab. Det rejser en række spørgsmål:

1) Uanset at jeg har svært ved at forstå baggrunden, går jeg ud fra, at det er korrekt, at jeg skal aflægge et sådant regnskab, og at årsagen må være, at jeg som værge bestyrer børnenes løbende indtægt (pensionen). Kan I bekræfte det?

2) Hvilke bindinger er der på mine muligheder for at disponere over børnenes pension på ca. 48.000 kr. årligt til hver (brutto) i den almindelige husholdning. Med min kones død, har husholdningen mistet en indtægt, og det vil være temmelig afgørende for opretholdelsen af vores hidtidige levestandard, at pengene kan indgå i husholdningen. Er der regler for det - evt. en beløbsgrænse?

3) I forlængelse af ovenstående: kan børnenes pension indsættes på min almindelige lønkonto, og på den måde indgå i husholdningen, eller skal der oprettes en særlig konto til hvert af børnene?

4) Hvis pensionen - eller dele af den - kan indgå i husholdningen, kan det være vanskeligt særlig udførligt at dokumentere udgiftssiden i værgemålsregnskabet. Er der krav om, hvor udførligt regnskabet/dokumentationen skal være?

5. Hvilke indtægter skal indgå i værgemålsregnskabet? Som forsøger modtager jeg den almindelige børnefamilieydelse, ordinært og ekstra børnetilskud, samt særligt børnetilskud. Udbetales disse tilskud/ydelser til børnene, hvorfor de skal indgå i regnskabet, eller udbetales de til mig, hvorefter de vel ikke skal indgå?

Svar:

ad 1:

Det er korrekt, at du skal hvert år senest d. 01.06. skal indsende et såkaldt indtægtsregnskab til familieretshuset. Hvis dine børn har midler i en forvaltningsafdeling, skal regnskabet indsendes til forvaltningsafdelingen. Der skal kun indsendes regnskab, hvis indtægterne pr. barn overstiger 60.000 kr., jf. værgemålsbekendtgørelsen § 16, stk. 2.

ad 2:

Svaret kan til dels findes i værgemålslovens § 25, stk. 2, som lyder således:

Værgen skal sørge for, at indtægterne anvendes til gavn for den, der er under værgemål. Forældre kan som værger anvende barnets indtægter til dets underhold i passende omfang og under hensyntagen til deres og barnets stilling, jf. lov om forældremyndighed og samvær § 2, stk. 3. Er indtægterne ikke tilstrækkelige, kan værgen under hensyn til værgemålets karakter bruge af formuen i passende omfang med familiedretshusets godkendelse, jf. § 39.

Da du selv har forsørgelsespligt over for børnene, er det meget vanskeligt at afgøre, hvornår det er nødvendigt at anvende børnenes indtægter i den daglige husholdning, men det lyder jo til, at dette er nødvendigt.

Jeg foreslår, at du skriver til Familieretshuset med henblik på at klar besked om, hvorvidt du efter Familieretshusets skøn må bruge alle indtægterne til de daglige fornødenheder. Vedlæg et budget over dine indtægter og udgifter på årsbasis, og hvis det heraf fremgår, at det er nødvendigt at bruge børnenes løbende pension, vil jeg gætte på, at Familieretshuset kan godkende dette.

ad 3.

Børnenes pension skal efter min opfattelse indsættes på særskilt konto i børnenes navne. I modsat fald vil det være umuligt at føre regnskab over midlernes anvendelse. Jeg henviser til værgemålsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, som lyder således:

§ 4. Forvalter værgen et kontant beløb, der ikke skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, skal beløbet indsættes på en konto i et pengeinstitut oprettet i navnet på den, der er under værgemål. Værgen skal lade kontoen påtegne om, at den er inddraget under værgens forvaltning.

ad 4:

Der er ikke i værgemålsbekendtgørelsen givet nærmere regler om de specifikke krav til udførligheden af et indtægtsregnskab. Som nævnt ovenfor skal der slet ikke indsendes regnskab, hvis barnets indtægter ikke overstiger 60.000 kr. årligt. Dette beløb er udtryk for, hvad der generelt er rimeligt til at dække de løbende dagligdagsudgifter, som er forbundet med barnets underhold. Det har efter hidtidig praksis ikke været nødvendigt at specificere disse leveomkostninger, hvis disse ikke overstiger beløbsgrænsen for regnskabsaflæggelse, og jeg vil umiddelbart tro, at dette fortsat er tilfældet.

ad 5:

Jeg er mest tilbøjelig til at antage, at de nævnte beløb tilhører dig, og derfor ikke skal indgå i indtægtsregnskabet. Du bør for en sikkerheds skyld bede Familieretshuset om at svare på dette spørgsmål. Indtægterne skal derimod indgå i det samlede budget over dine indtægter og udgifter, som skal vise, at du er berettiget til at bruge børnenes løbende pension

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus