Afslag på fri proces til forældremyndighedssag

Efter Retsplejeloven har man mulighed for fri proces.

Da jeg ville have overført forældremyndigheden over min dreng, fik jeg afslag fra Civilstyrelsen med følgende begrundelse:

Civilstyrelsens afgørelse om fri proces er truffet efter retsplejeloven § 328, hvorefter det blandt andet er en betingelse for, at meddele fri proces, at ansøgeren skønnes at have rimelig grund til at føre proces.

Spørgsmålet er så. Hvad siger retsplejeloven helt præcist på dette område og hvilke skøn går Civilstyrelsen ud fra.?

På forhånd tak.

Svar:

Retsplejelovens § 328, stk. 1 lyder ordret således:

Uden for de tilfælde, der er nævnt i § 327, kan fri proces, jf. § 325, gives, hvis ansøgeren skønnes at have rimelig grund til at føre proces.

Man kan i praksis altid få fri proces, når forældremyndighedsspørgsmålet første gang skal afgøres, f. eks. når en fælles forældremyndighed skal opløses, eller det skal afgøres, hvor barnet skal bo. Fri proces meddeles i sådanne sager af domstolene.

Er der derimod tale om en sag om ændring af en tidligere aftale eller dom om forældremyndigheden, er det i praksis langt vanskeligere at få fri proces. Dette hænger naturligvis sammen med, at der skal meget til, for at forældremyndigheden overføres til den anden af forældrene.  I disse sager skal man ansøge Civilstyrelsen om fri proces..

I din sag har Civilstyrelsen åbenbart skønnet, at du ikke har udsigt til at vinde sagen. Du kan eventuelt indbringe sagen for Procesbevillingsnævnet. Du kan desuden henvende dig til en advokat, der har speciale i familieret og få denne til at vurdere, om du har nogen mulighed for at få medhold i sagen. Advokaten kan eventuelt bistå med at udfærdige klagen til Ptrocesbevillingsnævnet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus