Har voldelig far ret til samvær med 4-årig datter?

Min datter har en datter på 4 år, og hun har forældremyndigheden over barnet og hun bor ikke sammen med barnets far, da han har en betinget dom for vold over for barnet. 

Han har haft overvåget samvær med barnet, men det ophævede min datter, da hun mente, at barnet blev urolig og kunne ikke helt forstå det, at hun skulle være sammen med ham 4 timer hver anden uge.

Efter ophøret hørte hun ikke noget fra ham i mange måneder, men nu har han henvendt sig til statsforvaltningen og bedt om samvær. Min datter ønsker ikke, at han skal have samvær med barnet, men har hun nogen chance for at få samværet ophævet?

Vi er meget bekymrede over denne sag, da vi mener, at han psykisk ustabil, og vi har jo set hans voldsomme temperament.

Svar:

Hvis din datter kan dokumentere overfor statsforvaltningen , at faderen har været voldelig overfor barnet, så er der en chance for, at statsforvaltningen nægter at fastsætte samvær.

Hvis din datter er i besiddelse af dommen, skal hun sørge for at fremsende denne til statsforvaltningen. Hvis ikke, så skal hun anmode statsforvaltningen om at rekvirere en domsudskrift. Statsforvaltningen er forpligtet til at sørge for at sagen bliver tilstrækkeligt belyst, inden der træffes afgørelse.

Hvis der er uvildige personer, der kan bekræfte, at faderen er psykisk ustabil og voldelig, bør statsforvaltningen anmodes om at kontakte disse personer. Det kunne f.eks. være faderens egen læge.

Statsforvaltningen kan dog kun indhente oplysninger fra egen læge, såfremt faderen giver sit samtykke hertil. Hvis han nægter at give samtykke, vil dette naturligvis indgå som et negativt forhold for faderen i statsforvaltningen vurdering.

Jeg forstår det således, at din datter selv har forestået det "overvågede" samvær. I så fald må hun sørge for at videregive sine observationer til statsamtet.

Statsforvaltningen vil ofte, inden der træffes afgørelse om samvær på længere sigt, gennemføre en periode med overvåget samvær - også selvom der er usikkerhed om faderens forældreevner.

Et sådant overvåget samvær foregår i et lokale, som statsforvaltningen stiller til rådighed, og hvor der er en særligt børnesagkyndig overvåger tilstede. Overvågeren skal dels sørge for barnets sikkerhed under samværet, dels vurdere hvorledes samværet foregår, om faderen er i stand til at tage sig hensigtsmæssigt af barnet, om barnet har positive/negative reaktioner på kontakten m.m. Efter en periode med overvåget samvær, typisk 3 måneder, vil overvågeren udarbejde en rapport, der vil danne grundlag for statsamtets videre behandling af sagen.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01