Tages der hensyn til samværets omfang ved fastsættelsen af børnebidragets størrelse?

Tages der i fastsættelsen af børnebidrag hensyn til, hvilken deleordning de fraskilte forældre har fastlagt? 

Er der f.eks. forskel på bidragets størrelse, hvis faderen er sammen med barnet 3 dage ud af 14 dage versus 5 dage ud af 14?

Svar:

I gældende praksis tages der normalt ikke hensyn til samværets omfang.

Hvis der er tale om en deleordning, hvor barnet opholder sig mindst 6 ud af 14 dage hos den den ene af forældrene og maksimalt 8 dage ud af 14 dage hos den anden, bliver der ikke fastsat børnebidrag, medmindre den ene part må anses for at være hovedforsørger, dvs. afholder væsentligt mere end halvdelen af de samlede udgifter vedrørende barnet. Se til illustration denne afgørelse:

TFA 2000.148 CD: Moderen havde forældremyndigheden over B, der opholdt sig lige meget hos begge forældre. Moderen afholdt udgifter til daginstitution med 1.365 kr. om måneden og transport hertil med 150 kr. om måneden. Faderen pålagt at betale børnebidrag. Ombudsmanden fandt ikke grundlag for kritik.

Børnelovsudvalget har i 2001 foreslået, at der indføres et samværsfradrag, som giver en begrænset adgang til at tage hensyn til et særligt omfattende samvær (over 110-120 dage om året) ved udmålingen af børnebidrag, men dette forslag er endnu ikke blevet gennemført.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus