Kan jeg kræve skriftlig orientering fra kommune og skole om mine to børn?

Jeg har lige et enkelt spørgsmål ang. orientering om barnet. 

Min eks-kone har forældremyndigheden over vores 2 børn, og jeg ønsker orientering fra kommune, skole og fritidsordning. 

Kan jeg forlange skriftlig orientering eller kan jeg kun få en mundtlig orientering?

Svar:

Efter § 23 i forældreansvarsloven har du ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger. 

Du har desuden ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skoler og i børneinstitutioner. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren.

De pågældende institutioner m.v. kan nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold og kan nægte orientering om og deltagelse i aktiviteter, hvis det må antages at være til skade for barnet.

Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden eller fra en af de pågældende institutioner m.v. fratage den forælder, der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få orientering og få udleveret dokumenter  Afgørelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor institutionen m.v. modtager meddelelse om afgørelsen.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01