Kan børnebidrag fastsættes med tilbagevirkende kraft?

Kan man søge børnepenge med tilbagevirkende kraft?

I bekræftende fald for hvor lang tid.

Svar:

Er der tale om den første fastsættelse af børnebidraget, sker denne normalt med tilbagevirkende kraft fra den begivenhed, der betinger bidragsfastsættelsen, dvs. samlivsophævelsen, separationen eller skilsmissen. Dette gælder dog kun, hvis ansøgningen om bidrag indsendes i nogenlunde nær kontinuitet hermed. Hvis der f. eks. går mere end 6 måneder, før der søges bidrag, er det i praksis almindeligt, at bidraget først fastsættes med virkning fra ansøgningstidspunktet.

Er der tale om en faderskabssag, fastsættes bidraget normalt fra barnets fødsel, men hvis faderen ikke har været inddraget i faderskabssagen fra starten, fastsættes bidraget normalt først fra det første retsmøde, hvori han har givet møde.

Er der tale om senere ændringer af bidragets størrelse, er udgangspunktet, at bidraget først ændres med virkning for fremtiden, dvs. fra førstkommende forfaldsdag efter statsamtets afgørelse. Der kan dog ske ændring med tilbagevirkende kraft i tilfælde, hvor sagen har trukket urimeligt længe ud, eller hvor der af modparten er afgivet bevidst urigtige oplysninger.

Du kan læse mere om fastsættelse af børnebidrag på emne nr. 332.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg