Har min italienske søn dansk statsborgerskab?

Jeg har en søn, som er italiener.

Han er født i Italien og har italiensk statsborgerskab. Jeg blev skilt fra hans mor i 1978.

Han har levet hele sit liv i Italien, bortset fra nogle få måneder, da han var mellem 0 til 1 år gammel, hvor han boede i Danmark med sin mor og jeg. Han har derfor et dansk cpr-nummer.

I dag er han 25 år gammel.

I mange år havde jeg overhovedet ingen kontakt med ham, men i 1992 kontaktede han mig og har siden besøgt mig flere gange i Danmark.

Det har være positivt både for ham og for mig.

Han har lige besøgt mig og spurgt, om jeg tror det er muligt for ham også at få et dansk statsborgerskab, så han både har det italienske og det danske. Er det muligt?

SVAR.

Hvis din søn er et ægtebarn, hvilket jeg tror han er, har han erhvervet dansk indfødsret ved fødslen, jf. indfødsretslovens § 1,  som lyder således:

§ 1. Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget.

Han har imidlertid muligvis fortabt sin danske indfødsret efter indfødsretslovens § 8, som lyder således:

§ 8. Den, der er født i udlandet og aldrig har boet her i riget og ej heller har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, taber sin danske indfødsret ved det fyldte 22. år. Indenrigsministeren, eller den, han bemyndiger dertil, kan dog efter ansøgning, indgivet inden dette tidspunkt tillade, at indfødsretten bevares.

Stk. 2. Taber nogen sin indfødsret efter denne paragraf, taber også hans barn indfødsretten, hvis det har erhvervet den gennem ham, medmindre barnet derved bliver statsløst.

Problemet er, om man kan sige, at han aldrig har boet her i landet. Det har han jo tilsyneladende, da han var helt lille. Der stilles efter lovens ordlyd ikke noget krav til varigheden af bopælen i Danmark, medens der for så vidt angår ophold uden bopæl kræves en varighed på ca. 1 år. Han må kunne rette henvendelse til indenrigsministeriet for at få afklaret, om han har dansk indfødsret.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg