Hvordan kan jeg blive nævning?

Da jeg godt tænke mig at blive nævning, vil jeg gerne vide, hvilke krav der   stilles til ansøgeren.

Hvis det er dig muligt, kan du så ikke fortælle mig, hvor jeg kan hente information om jobkravene mm

SVAR:

Du kan ikke søge et job som nævning.

Nævninge udtages fra en såkaldt grundliste og det sker ved lodtrækning.

Grundlisten udarbejdes af et grundlisteudvalg på 5 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen.

Du må således rette henvendelse til det lokale grundlisteudvalg, for at gøre opmærksom på din eksistens. 

Grundlisteudvalgene nedsættes efter hvert kommunalvalg i valgperiodens første år, senest i 1998. Grundlisteudvalgene skulle indsende navne til landsretspræsidenten senest med udgangen af marts 1999. Herefter udtog præsidenten - ved lodtrækning - navnene til domsmands-/nævningelisterne til by- og landsret i efteråret 1999. De nyudnævnte domsmænd/nævninger gik i funktion pr. 1. januar 2000.

Næste gang der skal nedsættes grundlisteudvalg bliver i 2002, og interesserede borgere skal derfor henvende sig i god tid inden 1. april 2003, - hvorefter de har mulighed for at blive udtaget som lægdommer pr 1. januar 2004.

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern

retraad.gif (5798 bytes)