Bliver vi automatisk danske statsborgere?

Jeg er en 36 årig fraskilt amerikansk kvinde med to børn (10 år og 8 år), som flytter til Danmark d. 27.3.97 for at blive gift og bo sammen med en 37 årig dansk mand. Selv om mit dansk er ikke saa godt endnu, jeg har nogle spoergsmaal, og haaber du kan hjaelpe mig. Vil det vaere muligt for mig at faa arbejds/opholdstilladelse i Danmark? Jeg var foedt i USA, samt med mine boern. Nu arbejder jeg i Amerika som en laerer (jeg underviser hos et universitet) og haaber, jeg kan undervise i Danmark. Vil det vaere muligt for mine boern at faa opholdstilladelse?

Paa engelsk: I am not sure what the rules are concerning residency and work. Will my children be considered Danish citizens? Will I be considered a Danish citizen? Will it be necessary for my children and me to relinquish our American citizenship in order to reside in Danmark permanently?

Tak for hjaelpen.

Svar

Tak for dit brev. Dit dansk er udmærket!

Reglerne findes i lov om udlændinge. Ifølge denne lovs § 9, stk. 1, nr. 2 gives der efter ansøgning opholdstilladelse til en udlænding over 18 år, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller fast samlivsforhold af længere varighed med en i Danmark fastboende person over 18 år, der har dansk indfødsret.

Efter § 9, stk. 3 skal opholdstilladelse betinges af, at den person, der bor i Danmark, påtager sig at forsørge ansøgeren og godtgør at være i stand hertil.

Da du agter at gifte dig med en dansk mand, skulle der så vidt jeg kan se ikke blive problemer med at du og dine børn kan få opholdstilladelse i Danmark, forudsat at han kan dokumentere, at han er i stand til at forsørge jer.

I kan blive danske statsborgere ved såkaldt naturalisation. Dette sker ifølge grundloven ved lov. Det afhænger af Folketingets frie skøn i hvert enkelt tilfælde, om naturalisation skal finde sted, og der kan således ikke gøres krav på naturalisation med henvisning til, at visse (sædvanlige) betingelser er opfyldt.

I praksis opstilles dog visse almindelige betingelser med hensyn til varigheden af den pågældendes - lovlige - ophold her i landet, nemlig normalt uafbrudt i 7 år, dog 2 år for statsborgere i et andet nordisk land, og 4 år for (ikke-nordiske) ansøgere, der i mindst 3 år har været gift med og stadig lever i ægteskab med en dansk statsborger.

Hvis du bliver dansk statsborger ved naturalisation, omfatter denne også dine her i riget boende ægtebørn under 18 år.

Der vil ved naturalisation normalt blive stillet krav om, at I opgiver jeres amerikanske statsborgerskab.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg