Hvor lang tid må kommunen trække min pensionssag ud?

Jeg er i den situation at jeg har været sygemeldt i 4 år, og igennem disse 4 år har jeg modtaget sygedagpenge. Sygemeldingen er pga. dårlig ryg og slidgigt i fingrene.

Jeg er nu blevet sat på bistand  med tilbagebetalingspligt.

Derfor vil jeg gerne høre om, hvor lang tid en kommune kan trække en pensionssag ud, før de skal komme med en stillingtagen.

Og er det i det hele taget lovligt?

SVAR.

Reglerne om førtidspension findes i Lov om socialpension. Heraf fremgår følgende om sagsbehandlingstiden:

"§ 20 a. Kommunalbestyrelsen skal behandle en ansøgning om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning.

Stk. 2. Behandlingen af en sag om førtidspension kan først påbegyndes på det tidspunkt, hvor det konstateres, at alle aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger har været afprøvet, jf. § 15, stk. 2. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor det vurderes, jf. stk. 1, at erhvervsevnen er ubetydelig og ikke kan forbedres efter de nævnte foranstaltninger i 1. pkt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal som hovedregel træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens påbegyndelse, jf. stk. 2. Kan afgørelsen i særlige tilfælde ikke træffes, inden der er forløbet 3 måneder, skal ansøgeren have en nærmere redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og meddelelse om, hvornår sagen forventes afgjort. "

Som du kan se, er der ikke nogen endelig frist for, hvornår kommunen skal komme med en afgørelse af ansøgningen på pension. Hvis sagsbehandlingstiden overskrider 3 måneder, har du imidlertid krav på at få en forklaring på, hvorfor og hvornår du kan forvente en afgørelse. 

Med venlig hilsen 

Dorthe Jespersen

Ret & Råd, Randers

retraad.gif (5798 bytes)